Adomus faktai apie vertejo profesija

Átakos tai ypatinga profesija, kuri nuolat atsiduria su visais. Todël ðio profesijà atliekanèio asmens iðvaizda ir elgesys yra labai svarbûs ir visada turi vadovautis savoir-vivre mintimis. Turëtume prisiminti, kad mûsø elgesys ir iðvaizda visada turi bûti pagarbûs kitam asmeniui, taèiau nepamirðkite pasirinkti tinkamo aprangos progai, kurioje mes atsidûrëme. Apskritai, mûsø drabuþiø spinta ir modifikacijos, atitinkanèios stiliø, turëtø vyrauti kostiumas, o moterø atveju - elegantiðkas kostiumas, taèiau modelis statybvietëje bus pasirinktas gana komiðkai, o batai su didþiuliais kulniukais gali atskleisti ne tik nepatogius, bet ir pavojingus , Kitaip tariant, atmintyje sakydamas: „kaip jie mato tave, kad jie jums raðytø“, turëtume ásitikinti, kad pirmoji patirtis yra graþi. Turëtume padaryti savo suknelæ ir bûdà saugiai ir patvirtinti jà ásitikinæ, kad egzistuoja kompetentingos moterys, kurios gerai sukurs savo funkcijà.Kitas labai svarbus klausimas vertëjo darbe yra tai, kad vertëjas turi likti vertimo þodþiu. Apskritai priimamas deðinës pusës principas, ty vertëjas (kuris yra susirinkimo kapitonas uþima pozicijà atitinkamoje pusëje. Kita vertus, jei yra reikðmingas kritimas, visa informacija apie vertëjo pozicijà pateikta diplomatinëje ataskaitoje, kurià vertëjas turëtø grieþtai laikytis.Tada kyla klausimas apie patys vertimus. Nepriklausomai nuo vertimo þodþiu pagrindo ir jo poþiûrio, vertëjas turëtø negailestingai kontroliuoti savo meilæ ir versti tik tai, kà iðgirdo, nedarydamas nieko apie save ar save, neslëpdamas informacijos. O kas, jei þmogus iðreiðkë frazæ, kurios átaka nëra gera? Ðioje padëtyje mes nesigëdame paklausti, mes ne improvizuojame. Jis gali atsitikti, kad Lenkijos klaida bus iðleista be aido, ir, jei árodyta, kad neteisingai iðversti pagrindiná sakiná, tai gali sukelti teisingas pasekmes.Vienu atveju vertëjas turëtø prisiminti, kad jis nëra nematomas ar negirdimas. Tai árodo, kad ne tik vertimo raðtu metu, bet ir visame posëdyje. Kitaip tariant, turëtume galvoti apie didelæ asmeninæ klasæ ir pagarbà kitam asmeniui.