Amones remonto programa

„Enova“ programinë áranga pereina á ERP (Enterprise Resource Planning klasæ, ty programas, kuriomis remiamas prekës þenklo ir ámoniø iðtekliø valdymas. Jos gamintojas yra „Soneta Sp. z o.o. Ði programa gaminama moduliniu bûdu. Visi jie patiria naujà ámonës veiklos sritá (sàskaitø faktûrø iðraðymas, darbo uþmokesèio apskaièiavimas, þmogiðkøjø iðtekliø valdymas, apskaita, pardavimas, sandëlis, skolø iðieðkojimas ir tt. Programinæ árangà galima ásigyti ágaliotame partneryje enova kraków.

„Enova“ programa yra labai funkcionali. Jis puikiai veikia su sudëtinga programine áranga ir kitomis operacinëmis sistemomis. „Dany“ yra maþoms ir vidutinëms ámonëms kitose pramonës ðakose. Jo paslauga, palyginti su aiðkia grafine sàsaja, toli graþu nëra prieinama. Todël nereikalingas papildomas ir iðsamus jo naudojimo mokymas.„Enova“ programinë áranga suteikia jums galimybæ praktikuoti patogiai. yra patogus ir sunkus sprendimas. Jei kyla problemø dël jo veikimo, galite susisiekti su gamintoju arba ágaliotu atstovu, kuris atliks visus klausimus. Be to, licencijos sutartis suteikia klientui prieigà prie „paskutinës telefono linijos“ su specialistais (5 dienas per savaitæ.„Enova“ programa veikia savo rinkoje jau 2002 m., O ðiuo laikotarpiu ji ágijo apie 6500 organizacijø ir ámoniø pasitikëjimà. Jis taip pat buvo apdovanotas 2011 m. Inovacijomis ir „Grand Prix CRM 2007“.Ðià sistemà ilgainiui atrenka gerai þinoma kompanija. Jo plëtra nereikalauja, kad jà pakeistumëte, þinomà migracijà ir pagrindiná bendravimà. „Enova“ saugo duomenis apie visà ámonës buvimo laikà. Tik vienas programos elementas priklauso nuo mainø.„Soneta“ taip pat sukûrë specialià programinës árangos versijà mokesèiø konsultavimo ir apskaitos biurams. Dël to galima aptarnauti klientus apskaitos kryptimi, remiantis vienkartinëmis iðmokomis ir prekybos knygomis.