Barbi ir mados dou

Farin Man

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri reikalavo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë montavimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo artimiausioje eilëje ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik ðvieþi ir erdvûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiais kraðtais, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po parodos, graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ypaè svarbiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus siunèiamos artimiausiam vaikø namui. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius gerus ir nuostabius veiksmus. Jos naudotojai savo gaminius pakartotinai pateikë aukcionuose ir, jei pardavimo objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks ðiuo metu geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias parduotuves.Vietinis drabuþiø þenklas yra gërimas tarp sveikiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, tarp jø dauguma patraukliausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ði bendrovë teikia kolekcijas vieningai su graþiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká sunkø atpaþinimà, kad net prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau nori pasiruoðti pavieniui rytui, gamina save plonose eilëse. Ðios kolekcijos turi ðià unikalià dienà.Dabartinës kompanijos poveikis jau daugelá metø vis plaèiau pripaþástamas tarp vartotojø, taip pat ir uþ jos ribø, ir uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga nekalbëti apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir kokia nauda, kurià raktai yra tinkamiausia vertë.

Perþiûrëti parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai