Centrinis dulkio siurblys kuriame yra lizdai

Ar nerimaujate dël neðiojamojo dulkiø siurblio? Ar tai neámanoma, triukðminga, neveiksminga ir nepatogu skoniui? Ádëkite centrinæ vakuuminio valymo sistemà. Ðis metodas yra vertingesnis uþ vidutiná dulkiø siurblá ir nori naudoti tinkamà árenginá, taèiau galios poþiûriu jis yra daug efektyvesnis, kai naudojami áprastiniai dulkiø siurbliai.Svarbus centrinio siurbimo sistemos elementas yra centrinis asmuo, prie kurio pritvirtinti standûs vamzdþiai.

Jie yra nukreipti á montuojamus siurbiamuosius lizdus.Centrinis padalinys yra saugomas garaþe ar patalpoje. Bet kokiu atveju ji turëtø susitikti ne gyvenamojoje namo dalyje. Centriniame árenginyje yra turbinos variklis, purvo separatorius ir bakas. Ásiurbimo lizdai turi bûti nuimami vidinëse namo dalyse. Viskas, ko jums reikia, yra vienas stovas, skirtas aptarnauti visà namo aukðtà. Dulkiø siurblio þarna yra lanksti ir pritvirtinta prie artimiausio iðleidimo angos. Jo ilgis yra nuo penkiø iki penkiolikos metrø. Taigi, paskutiniu atveju patogus variantas yra patiekalas ir apvijø sistema.Taèiau norint, kad centrinë vakuuminio valymo sistema veiktø gerai, tiek konstrukcija, tiek árengimas turëtø bûti perduodami patyrusiems rangovams. Dël to galësime garantuoti, kad ðis metodas veikia nepriekaiðtingai, ir sutaupysime pinigø, nes skyles atliks surinkimo komanda, tuo lengviau bus árenginio kaina.Árengimas taip pat gali bûti sukurtas patalpose, kurios jau gyvena kaip árodymas vëdinimo ortakiuose.Paþymëtina, kad centrinis vakuuminio valymo sistemos blokas yra tik tada, kai apdailos darbai atliekami namuose ir prieð patekdami á namø ûká. Jei ádëti per maþai siurbimo lizdø, gyvatë nepasiekia kiekvieno kambario kampo. Taip pat reikia nepamirðti, kad kojos turi bûti nukreiptos kartu su oro srautu. Montavimo plokðtës turi atitikti tinkà, tokiu atveju siurbiamoji lizdas nutolsta nuo sienos. Centrinis vakuuminis valymas turi bûti uþdarytas.

Apibendrinant galima teigti, kad centriniai vakuuminio valymo árenginiai yra prabangos iðraiðka. Taèiau tai leis jums atsikratyti sunkiojo ir triukðmingo standartinio dulkiø siurblio. Be to, jis ateis á kiekvienà kambario kampà ir, svarbiausia, tai padës mums sutaupyti laiko.