Centrinis dulkio siurblys su hepa filtru

Daugumai þmoniø valymas yra orientuotas á tradicinio dulkiø siurblio naudojimà. Nedaugelis þmoniø þino, kaip naudinga pagrindinë dulkiø siurbimo sistema. Tai iðskirtinai naudingas árenginys (sistema, kuris yra palankus darbuotojui. Ji neuþterðia ore esanèio oro, nes dulkës ið karto iðveþamos ne namuose. Ir interjero interjere nëra dulkiø, uþtvindymo, dulkiø, nesijauèia ir nemalonaus kvëpavimo oro.

Ðis prietaisas ypaè reikalingas visiems, ypaè alergiðkiems þmonëms. Centrinis dulkiø siurblys geram atsikratyti dulkiø erkiø ir þiedadulkiø, ir tada jis gali reikðti tik vienà dalykà, kad alergijos patirs ðiek tiek. Kiti privalumai yra paskutinis, kad áranga yra subtilus ir ramus. Esamos þarnos svoris yra daug maþesnis nei tradicinio dulkiø siurblio svoris. Be to, pastate nëra girdimas kûno darbas, nes jo svarbi pusë yra uþ gyvenamøjø patalpø ribø. Toks tylus centrinës sistemos veikimas leidþia dràsiai pasikalbëti, klausytis radijo, tæsti telefonà ir dulkinti jà iðvalytose patalpose. Uþmigæ vaikai, sergantieji ar poilsio asmenys negali iðgirsti mûsø gaminamo darbo. Kitas teigiamas centrinio dulkiø valymo bruoþas yra jo veiksmingumas. Centrinë sistema turi labai ádomø siurblá, kuris nëra susijæs su tanko, kuriame yra dulkiø, pilnumu. Daugumoje projektø nëra dulkiø maiðeliø, bet niekas netrukdo juos naudoti. Dulkiø siurbimas yra daug turtingesnis nei tradicinis dulkiø siurblys, nes jo kaina yra ne maþiau kaip 1 500 PLN surinkimo, bet yra tiek daug privalumø, kad verta á já investuoti. Visa tai gali bûti sumaþinta, kai jà suteikiame patys. Dalis ið jø yra visas centrinio dulkiø valymo organizmas? Montavimas atliekamas ið centrinio árenginio, siurbimo vamzdþiø ir siurbiamøjø lizdø. Tuo paèiu metu pagrindinis árenginys yra svarbiausia árenginio dalis, nes á já patenka variklis ir dulkiø talpykla. Centrinio padalinio uþduotis - dirbti su slëgiu. Ði funkcija iðauga toliau nuo gyvenamøjø patalpø, pavyzdþiui, rûsyje, garaþe, palëpëje. Siurbimo vamzdþiai negali bûti matomi, nes jie yra paslëpti ribose, lubose ar grindyse. Siurbimo lizdai yra iðdëstyti tolimose namo dalyse, kad bûtø galima greitai atlikti. Jei norite siurbti kambará, tiesiog prijunkite vamzdá valymo antgaliu ir árenginys ásijungs. Jûs taip pat galite já aktyvuoti mygtuku, kuris patenka á rankenà.