Darbo sauga 6 2006

Taèiau meno saugumas ir maðinø, kuriose þmonës dirba, saugumas yra idealioje vietoje. Kiekvienas darbdavys taip pat turi sukurti viskà, kad uþtikrintø tokias sàlygas. Bet kaip jis gali þinoti, ar áranga, kurià jis ásigyja, yra visiðkai funkcionalus, ir iðsaugomos visos pasitikëjimo ir naudojimo taisyklës? Norint suteikti pirkëjui tokià apsaugà ir pasitikëjimà, yra maðinø sertifikavimas.

Maðinø sertifikavimas atliekamas, kai specializuota ámonë pateikia specialø dokumentà apie maðinos techninæ bûklæ arba kai kuriuos naujus árenginius, kurie tikrinami. Galimybës lyginamos su grieþtomis ir tiksliomis normomis, o poveikis lemia vëlesná apdovanojimà arba ne, sertifikatà. Be dokumentacijos ir ávairiø parametrø, kuriuos gamintojas nori pateikti, norintiems ásigyti sertifikatà, bendrovë taip pat tikrina techninæ maðinos pusæ, ieðko savo prigimties, uþduoties ir veikimo. Maðinø sertifikavimas yra ilgas ir tikslus procesas, kurio pagrindu atitinkama bendrovë ir jos darbuotojai gali iðduoti specialø, patvirtinantá poþymá ir saugumo sertifikatà, kuris vëliau bus pirkëjo garantija, kad jo mokama prekë tikrai yra aukðèiausios klasës ir saugi.

Maðinø sertifikavimas yra ne tik maðinos bûklës patikrinimas, bet ir vëlesni patikrinimai, kuriuos turi þinoti visa áranga. Ði patirtis yra privaloma norint patvirtinti, kad maðina yra tobuloje vietoje, ir jos sertifikatas gali bûti iðlaikytas. Ði sàlyga iki to laiko galëjo pablogëti, kad tai ið tikrøjø keltø grësmæ þmoniø, dirbanèiø su juo, atsiradimui ir sveikatai. Taigi maðinø sertifikavimas reiðkia daugiau vëlesniø baldø patikrinimø ir ásitikinimø dël jo buvimo.

Todël maðinø sertifikavimas yra bûtinas norint uþtikrinti absoliuèià pasitikëjimà ir produktø þenklà. Darbdavys nori ne tik ásitikinti, kad jis neuþmokës, bet ir kad jo sveèiai bus saugûs su áranga, su kuria jis susitiks vëliau. Vienintelë atsakomybë uþ tai yra jis, o maðinø sertifikavimas yra jam uþuomina.