Darthovio pjaustymas a juosteles

Darþoviø trupintuvas nëra reikalinga áranga kasdienëje virtuvëje, tik labai gerai. Kiekvienas namuose þino, kad nuolatinis darþoviø pjovimas gali bûti tikrai varginantis, ypaè jei ruoðiatës didelës salotos ðeimos susitikimui. Ðiuo atveju ypaè verta naudoti smulkintuvà, kuris padës jums paruoðti valgá ne tik ypatingoms progoms, bet ir kasdien.

Smulkintuvas nëra ypaè svarbus árankis ir nepriims viso stalo virðaus, ir net þmonës, esantys pastatuose ar pastatuose, gali sëkmingai nuspræsti pirkti smulkintuvà. Maðina pjauna ir pjauna darþoves ir vaisius, todël kol kas mes galime pagaminti vaisiø salotas ðeimai, nesukeliant su grieþiais gabaliukais. Kai kurios bendrovës taip pat pateikia modelius, kurie ne tik supjauna darþoves, bet ir smulkina ledà. Jei nenorite susidoroti su trupinimo ledu, ði galimybë tikrai bus reikalinga. Verta daugiau pinigø investuoti á patrauklesnius modelius, kurie ne tik uþkreèia ne tik darþoves ir produktus, bet ir labiau árodo, kad rieðutai gali bûti puikus visø salotø papildas. Kai kurie smulkintuvai taip pat atlieka sultis. Tai labai praktiðka, nes reguliariai gërimai ið ðvieþiai spaustø vaisiø turi teigiamà poveiká mûsø sveikatai ir pirkti, kad esame geri, spinduliuojami. Vadinamasis „þalios sultys“ - tai priemonës, kuriomis mes darome darþoves ar þalius vaisius. Mes sukursime skanias kompozicijas, naudojant kopûstus, kriauðes, vynuoges, kivius ir net salierus. Kruopðèiai su pakeitimais galime padaryti salotà vakarienei, naudojant pomidorus, agurkus, Pekino ar romënø salotas ir ridikas. Mes taip pat galime iðspausti morkø sultis (su sàlyga, kad mes turime toká tvirtà malûninio modelio modelá, nes morkos yra daug nemalonios ir labiau populiarûs modeliai negali susidoroti su juo. Kas gera, galime ir susmulkinti bulves blynams.