Depresija ir santykiai

Saviþudybæ galima leisti paskutiniam depresijos etapui. Visose mûsø moteryse nëra reikalo, kad net priartëtø vienas prie kito, tarsi dël kokiø nors prieþasèiø ateisime á mûsø butà. Paprastai daþniausia saviþudybiø minèiø prieþastis sveèio galvoje yra negydoma depresija, o mintys apie saviþudybæ yra ekstremalios depresijos stadija. Vestuvëms jie netikëtai neávyksta. Jie didëja dël laikotarpio, pradedant nuo blogos nuotaikos, miego sutrikimø, per maþo savigarbos ir paprastai suprantamo atsistatydinimo ir vilties stokos. Kaip matote, visi saviþudybiø bandymai yra iðvengiami, bet tik tada, kai aptinkama ir gydoma didëjanti depresija, o blogio þmogus yra apsuptas tinkamos prieþiûros. Deja, galima átikinti pacientà nustoti rûpintis kûryba su savimi. Átikinti, kad maistas yra graþus, ir ðis poþiûris yra blogas, jie neturi jokio ketinimo, nes depresijà kenèiantis asmuo taip pat gali ávertinti save artimiausiu metu tik ið neigiamos, slegianèios pusës. Kaip matote, visos depresijos mintys, atsirandanèios aukðtyn, turëtø bûti gydomos farmakologiðkai, o ekstremaliomis aplinkybëmis arba bandant palaidoti save namuose, bûtina gyventi ligoninëje pagal kvalifikuoto personalo kontrolæ.

AlcobarrierAlcobarrier - Atsikratykite alkoholio priklausomybës ir susigràþinkite savo sveikatà!

Kai kurie þmonës, kenèiantys nuo depresijos su saviþudiðkomis aistromis, yra linkæ pasakyti savo gydytojui, kad jø sveikatos lygis gráþo prie principo. Pasirinktais atvejais galima aptikti melà, ypaè kai pacientas prisijungë prie labai didelio greièio, bet labai daþnai atsitinka, kad paciento sukèiavimas nepripaþástamas, todël bloga, neturinti tinkamø preparatø ir kontrolës, yra nustatyta kaip individuali. Kai kuriais atvejais, palyginti, retai, galima nustatyti konkreèiø grupiø, kurios dalyvauja þmoniø su saviþudiðkomis idëjomis, formavimàsi, bendrà paramà sëkmei, kuri riboja mûsø veiksmus, ir pradedant susitikimus, kuriø metu pacientai vykdo rinkà saviþudybë. Ne visi yra pakankamai greitai. Jie nepalieka ir palieka kaþkà sau, kad jie gali bûti blogi. Kai atsiranda pirmosios saviþudybës tendencijos, specialisto ieðkojimo laikotarpis yra per ilgas. Taèiau visà parà, visà savaitës dienà, pernelyg nuslopinti þmonës gali skambinti á nemokamà mëlynàjà linijà, kuri siûlo pagalbà ir palengvina asmenines kanèias tik pabaigoje, kad bûtø galima laukti pas gydytojà.Ðiuo metu Lenkijoje kasmet uþsikreèia apie kelis tûkstanèius þmoniø. Tarp jø nëra në vieno, susisiekite su specialistu!