Dirbtinis apseklinimas metodu

Noras kurti ðeimà daþnai atsiþvelgiama ne tik atsiþvelgiant á santuokos rezoliucijà, bet su noru turëti vaikø, ar plëtrai ðeimoje. Deja, daugeliu atvejø tai yra nemalonus dël ávairiø prieþasèiø, todël bûtina imtis veiksmø arba nuspræsti dël dirbtinio apvaisinimo.

Yra tiek daug prieþasèiø, kodël poros naudojasi in vitro metodais. Taigi tai bûtø, pavyzdþiui. Sàkandis kiauðintakiø, problemos su ovuliacijà asmeniðkai arba gana þemas vyrø spermos parametrus. Kartais, nepaisant daugelio tyrimø, paaiðkëja, kad specialistø nepakanka norint nurodyti nevaisingumo prieþastá ir naudoti gerus gydymo metodus. Kai naujos træðimo formos nesugeba, poros daþnai vadinamos dirbtinëmis, ty tomis, kurios vykdomos uþ moterø reprodukcinës sistemos ribø. Tai yra laboratorijø sàlygomis sujungti spermà ir kiauðialàstæ. Ðià problemà daþnai naudoja heteroseksualios poros, kurios, nepaisant daugelio pastangø, nesukëlë natûralios træðimo. Ðis metodas vis dar kelia daug ginèø, taèiau daugumai porø, norinèiø turëti palikuoniø, yra unikali galimybë.

Taip pat verta paminëti, kad jei turite teisæ á ðià formà, tai turëtø bûti nustatyta arba mes panaudosime mûsø partnerio ar donoro spermos spermà. Daþnai partnerio sveikata neleidþia ði pirmoji galimybë. Pirmoji gydytojo data priklauso nuo specialaus medicininio klausimyno, ir abi partnerës yra atsakingos uþ jo patikrinimà. Jei gydymas buvo imtasi anksèiau, taip pat turëtumëte pateikti visà medicininæ dokumentacijà. Dël ultragarsu gydytojas paprastai tiria moterá ir taip pat atlieka nemaþai naujø testø. Taèiau jûs turite prisiminti bandytà spermà, ðis þaidimas nukreipia á kità specialistà, pavyzdþiui, urologà. Kitas vizitas suteikia ankstesniø studijø rezultatø ir konkretaus træðimo metodo parinkimo ávertinimà. Daþnai bûtini ir kiti papildomi tyrimai, tokie kaip virusologija, kuriø þmonës yra abi partnerës. Tada pasiruoðkite træðti ar hormoniná moters stimuliavimà. Kitas þingsnis - tai vyro spermatozoidas ir moters kiauðinio tikslas. Laboratorijoje specialistai sujungia làsteles su sperma. Dël to embrionai patenka á kûnà, kuris vëliau, naudojant tinkamà kateterá, prasideda nuo moters kûno. Po maþdaug dviejø savaièiø turëtumëte eiti á paieðkà.