Drabuthio gamintojas turkija

Paskutinis ðeðtadienis parodë naujausià vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijà. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas þemiausiu elementu, o pilnumas buvo sukurtas be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik realûs ir smulkûs dideliø, spalvingø spalvø audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kurie buvo visiðkai nerti. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo paruoðtas graþus vestuviø suknelës aukcionas, pagamintas ant pagrindo. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, daugelis naujausios kolekcijos drabuþiø buvo parduoti aukcione. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus siunèiamos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir veiksmingus veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai gráþo á mûsø gaminiø pardavimà, o pardavimo objektas buvo net paskutinës gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø tik geguþës pabaigoje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø populiarios ne fiksuotojo ryðio parduotuviø kolekcijos.Lenkijos drabuþiø þenklas yra unikalus tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jame pristatomos kelios gamyklos didelëje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, toli nuo daugelio geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuo paèiu metu ði funkcija leidþia kolekcijas bendradarbiaujant su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð pat parduotuvës pradþià ryte pasiruoðæ þmonës renkasi didþiulëse eilëse. Ðios kolekcijos iðëjo tà dienà.Ðios kompanijos medþiagos jau daugelá metø vaidina didelá vaidmená tarp vartotojø ir pasaulyje, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neateina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kà jie mums suteikia, kad prekës yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai