Drabuthio gamintojo demesys

Praëjusá ðeðtadiená vyks naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Poliruotas ðou gyveno þemiausiame taðke ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmuo buvo pagrástas visiðkai stipriais ir silpnais audiniais su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, visiðkai paruoðtais nërimu. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su jaunomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè svarbiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti dar keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Didelës pajamos ið ðio aukciono bus suteiktos jûsø vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius funkcinius ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai aptarë savo straipsnius apie aukcionus, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas savo gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija prisijungs prie parduotuviø geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø populiarûs ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Gerai þinomas drabuþiø þenklas yra sparèiausiø drabuþiø gamintojø gërimas pasaulyje. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ypaè visø pirma geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija renka paslaugas su puikiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad iki parduotuvës pradþios tiems, kurie nori nuo pat ryto susipaþinti vienas su kitu eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðiø vertybiø pabaiga nuo daugelio metø yra labai populiari tarp klientø tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji, atrodo, nemini daugelio apdovanojimø, kuriuos ji pasiekë, ir patvirtina, kad straipsniai yra aukðèiausios kainos.

Diet StarsDiet Stars Veiksmingas ir labai skanus būdas numesti svorio

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai