Dulkio surinkejai energetikos pramoneje

Priimant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad tokiø dulkiø surinkëjø metodai yra maþesni. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Taigi yra gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, kurios pasiekia tokio dulkiø surinktuvo vidø, esant gravitacijos poveikiui, patenka á paèià dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra subtilesnës, lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio dulkiø surinkimo modelio bruoþas yra galimybë dulkëti nuo karðto dulkiø.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie pasiþymi tuo, kad tokius patiekalus lengva valdyti ir suplanuoti labai supaprastintà konstrukcijà. Visada turëtumëte turëti, kad jø veiksmingumas nebûtø didþiulis. Ðtai kodël jie neveikia plaèiau gamybos parduotuvëse.Filtravimo filtrai yra dar vienas stilius. Ðiame reþime filtruokite dulkiø surinkëjus, kad uþterðtas alkoholis bûtø veþamas tinkamais audiniais. Ðiuo metu terðalai sëdi ant audinio, o iðvalyta dujos tæsiasi. Tokie dulkiø surinkëjai efektyviai veikia labai stipriai. Ðtai kodël jie renkasi didesnëse gamybos ámonëse.Verta rûpintis tuo, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra bûtinas bet kurioje darbo vietoje, kurioje iðleidþiami tam tikri oro terðalai. Vis dëlto verta paminëti, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra labai aukðti ir mes turime pritaikyti savo dulkiø surinktuvà pagal verslo skoná. Tai turëtø bûti skaitoma apie panaðius tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galø gale nuspræstume, kaip turëtume nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi nuo valymo efektyvumo. Taigi, ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni stabilumo poþiûriu, bus daug teigiami. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta ið patyrusiø ámoniø, kurios yra teigiamos nuomonës. Ðiuolaikinis triukas tikrai nepavyks dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.