Dviraeio takas

„Enova“ programa yra ERP klasës sistema, leidþianti padidinti ámonës veiklos rezultatus.Dël geresniø maðinø ir priþiûrint procesø procesus pavadinime, iðtekliø naudojimo neefektyvumas yra ribotas.Plane pateikiama naujausia „Microsoft“ sistema - langai & nbsp;Taip pat galima já naudoti visuose mobiliøjø árenginiø asortimente. Pradedant iðmaniaisiais telefonais ir paliesdami jutiklines tabletes.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, atitinka Lenkijos ástatymus, verslo þinias ir gerus atnaujinimus.Programinë áranga turi plaèià struktûrà. Kiekvienas modulis palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Tai, be kita ko, yra klausimai, susijæ su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio nustatymu, finansiniais áraðais, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventorizacija ir buhalterine apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas - lankstus pritaikymas pavadinimo pasiûlymui.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti programinës árangos licencijà, kuri iðlaiko pirkëjo nuosavybæ ir pateikia bûsimus atnaujinimus. Ðis variantas idealiai tinka ámonëms, kurios naudojasi nuomos sutartimi.- programinës árangos nuoma pagal pasirinktø sistemos moduliø prenumeratos mokesèius.Idealus pasiûlymas vaikams ir maþoms ámonëms.- organizmo ir infrastruktûros nuoma, kuri sukuria moduliø nuomà kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodyta sistema, skirta vardams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Pasiûlymas taip pat suskirstytas á tris funkcinius variantus.Yra trys versijos - sidabras, graþus ir platinos.Sidabrinë versija yra skirta vietinëms ámonëms, turinèioms tik keletà pozicijø. Ji turi paprastas operacijas.Auksinë versija vidutinëms ir vidutinëms ámonëms, kurioms reikia keliø deðimèiø programos kopijø. Ði programos versija leidþia daugiaðalá ryðá ir sugebëjimà nustatyti funkcijas.Platinos versija skirta vidutinëms sveikoms ámonëms.Jis parduoda daugiafunkcinius darbus ir geba plëstis tuo paèiu funkcionalumu.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

„Enova“ kainø programa platinos klasëje priklauso nuo individualiø derybø.