Elektronines prekybos kasos aparatas

Kaina kiekvienameKiekvienas mëgsta pirkti pigiai. Pirmas dalykas, kurá pradþioje atkreipiame dëmesá, yra kasos kaina. Ir svarstyklës yra gana didelës - nuo 1000 PLN iki net 4000 PLN. Ir fiskaliniame árenginyje kaina nëra svarbi, bet kasos koregavimas verslui.

Darbo tipasTai yra svarbiausias kriterijus. Priklausomai nuo to, kiek vartotojø vartojate per dienà, kiek jûs esate asortimente ir kokioje formoje dirbate versle, jums reikës „Cas“, pritaikyto jûsø tikriems poreikiams. Nebijokite papasakoti pardavëjø apie ðias detales, nes dël ðios dienos jis galës pasirinkti prietaisà, kuris bus naudingas didesniam pelnui jûsø prekybos vietoje.

Kokiø tipø kasos aparatai?

Vienos vietos kasos aparataiMes paprastai matome ðio tipo kasos aparatus ámonëse, prekybos centruose, kioskuose ir vyresnëse paslaugø ámonëse. Jie apdoroja maþesnæ prekiø bazæ nei neðiojamos kasos, todël jie naudojami visur, kur pasirinkimas yra labai aukðtas arba labai daþnai keièiasi. Jûs galite visada prijungti kitus árenginius prie atskirø kasos aparatø, pvz., Elektroniniø svarstykliø ar kompiuteriø. Visada reikia þinoti, kad vieno grynøjø pinigø fiskaliniai kasos aparatai turi naujø verèiø ir techniniø parametrø, priklausomai nuo modelio ir kainos. Prieð perkant verta patikrinti, ar kasos aparatas bus nepakeièiamas jûsø darbui.

Sisteminiai kasos aparataiTai vienintelis ið sudëtingesniø ir naudingiausiø ðio modelio prietaisø. Sistemos kasos aparatai buvo pagaminti su byla apie knygà pardavimo komandoje. Jie naudojami visø tipø ámonëse ir prekybos centruose, kuriuose yra didelis srautas. Sistemos kasos aparatas gali bûti prijungtas prie kompiuterio, á kurá ákelta pardavimo programinë áranga. Jis gali bûti derinamas su kitais árenginiais, pvz., Brûkðninio kodo skaitytuvu arba parduotuvës skalë. Þinoma, vienas stotis ir neðiojamieji fiskaliniai kasos aparatai taip pat paprastai gali bûti susieti su kompiuteriu, nors sistemos kasos aparatø atveju duomenø perdavimas vyksta realiuoju laiku. Sisteminiai kasos aparatai yra itin elegantiðka tokiø árankiø grupë. Jame neatsiþvelgiama á bûtinybæ investuoti á tokius pinigus, vykdant maþas maþmeninës prekybos arba paslaugø vietas. Galø gale, visapusiðkesniuose prekybos taðkuose sistemos kazino yra geriausias sprendimas ir verta juos nusipirkti.