Elgesio priklausomybes ir jaunimo elgesio problemos

Kompiuterio naudojimas artëja prie funkcijos, pramogø, atsipalaidavimo, informacijos mainø, virtualiø susitikimø su galvomis, kuriø mes neðiojamos. Deja, jis taip pat yra paskutinis priklausomybiø ðaltinis.

Pirmasis priklausomybës poþymis yra virtualiø kontaktø transliavimas per darbà realiame pasaulyje - nepaisydamas laiko, kuris nëra praleistas prie kompiuterio. Já daugiausia sudaro ekonominës problemos ir aplaidumas, be to, ekstremaliais atvejais - jø pagrindiniai fiziologiniai poreikiai. Mums reikia daug laiko praleisti internete, kad pasiektume pasitenkinimà. Antrasis þingsnis vis dar turi bûti labai naudingas ið interneto perspektyvø, kuriø mes negalëtume parodyti artimiausiam. Pernelyg didelis veiksmas ásigyjant naujà interneto árangà ir programinæ árangà taip pat yra vienas ið simptomø.

https://neoproduct.eu/lt/motion-free-unikalus-balzamas-jungtinems-problemoms/Motion Free Unikalus balzamas jungtinėms problemoms

Krikðèioniø priemiesèio gydymas prasideda susitikimu su specialistu. Tai yra problemiðka, nes narkomanai daþnai nepastebi savo stiliaus, ir tas pats yra susijæs su paskutiniu, kurá jie vis dar nuskendo kontaktuodami su kitais, naudodami klaviatûrà ir monitoriø.

Priklausomybës atsiradimo metu svarbu kontroliuoti laikà, praleistà prieðais kompiuterá. Jums reikia programø, rodanèiø laikà, praleistà monitoriuje. Taip pat svarbu dalyvauti dabartiniame darbe, kuris yra ne virtualus. Laikotarpiai nenori bûti ðiuolaikiðki - viskas, kà turime padaryti, yra rûpintis tuo, kad priklausomybës metu mes nepaisëme to laiko, kai pasivaþinëjome draugais ir netgi vaikðèioti. Svarbiausia - keisti áproèius. Tai, kad paskutiniame patarime paraðyti dienos planà, su konkreèia veikla, kuri turëtø bûti vykdoma tam tikromis valandomis.