Fiskalinis kasos aparatas ergo

Bet kurioje maþoje parduotuvëje naudingas kasos aparatas. Nauji taisykliø pakeitimai verèia vienareikðmiðkai identifikuoti prekes. Kaip padëti su savo dabartimi? Atsakymas yra „PC Market Lite“. Yra speciali programa, kuri leidþia programuoti kasos aparatus. Tai puikus vaistas maþoms parduotuvëms.

Kai kurios „PC Market“ teikiamos funkcijos Visos valiutos eksportas, ávedant supaprastintas prekiø korteles, kuriose yra tik bûtini elementai arba atliekamos pardavimo ataskaitos. Funkcionalumas yra tik galia ir leidþia tinkamai veikti parduotuvëje. Ðioje programoje yra labai paprasta diegimo programa, kurià gali padëti kiekvienas klientas. Jis neketina prarasti pinigø specialistui, kuris sukurs ir ádiegs viskà. Ir paslauga yra naudinga klientui. Susidomëjimas projektu nëra problema net tiems þmonëms, kurie kasdien neturi kompiuterinio ryðio. Tai yra atidþiai apgalvotos ir suprojektuotos sàsajos vieta. Visos ðios savybës liudija apie ðá produktà. Akivaizdu, kad þmonës, kurie já paëmë, tiksliai þinojo, kà jie raðë ir kà jie norëjo padaryti.

Verta paþymëti, kad „PC Market Lite“ yra jaunø parduotuviø planas. Jis palaiko ðiek tiek pinigø modelyje, taèiau galima pratæsti iki trijø. Taigi, jis jungiasi su poreikiu ásigyti programà kiekvienam ið jø. Kà galime padaryti, jei mums nepakanka, nes mes vykdome daugiau verslo? Ðiuo atveju „PC Market 7“ bus geriausia vieta, jos duomenys yra daug naudingesni ir gali patenkinti dideliø parduotuviø ar parduotuviø tinklø paslaugas. Jei jau ásigijote alternatyvà jaunam verslui ir pleèiate savo darbà, nereikia nieko nerimauti. Mokëdami kainø skirtumà tarp ðiø programø, galite gauti pilnà „PC Market 7“ versijà. Ðiuo metu jûs nieko neprarandate ir netgi nematote. Naudodamiesi „PC Market Lite“, tikitës pamatyti savo mokiná ir ávertinti, ar reikia.