Fiskalinis kasos aparatas vaikams smoby

Pradedant savo verslà, daugelis þmoniø nustebina kasos sprendimo apribojimais. Prieðingai nei atrodo, paties limito dydis yra labai lengva patikrinti ir sukuria 20 000 zlotø, kai kalbama apie prekiø pardavimà privaèioms moterims. Taèiau ið principo atsistatydinimas ið kasos dël eismo yra tik viena ið galimybiø. Prieðingai nei atrodo, kasos aparato vaizdo riba dël apyvartos yra populiariausia.

Todël, prieð pradedant paleisti mûsø ámonæ, turëtumëte ne tik þinoti ribà, kai atsistatydins nuo kasos, bet ir tai, kurios pramonës ðakos privalo bûti privalomos. O jei tai yra su paskata susijusi paskola, tai tik kalbama apie prekybà, susijusià su produktø pardavimu privaèioms moterims. Á ðià paskolà neáeina prekyba su ámonëmis ir valstybinëmis ámonëmis. Pramonës ðakos, kurios privalo turëti fiskaliná kasos aparatà, pripaþásta tokias pramonës ðakas kaip suskystintø dujø, radijo ryðio árenginiø, fotografijos, automobiliø, keleiviø transporto pardavimas, taip pat daug ávairiø srièiø. Daliø sàraðas yra visiðkai nustatytas finansø ministro ástatyme. Prieð pradëdami verslà, reikia pamatyti, ar jûsø sukurta veikla nëra darbø sàraðe, kuriame yra privalomas kasos elzab alfa. Be to, yra sàraðas pramonës ðakø, kurios paðalinamos ið kasos aparato, tai yra, þinoma, dël kampanijos pobûdþio. Ðis darbo stilius apibrëþiamas kaip kurjeriø ir paðto paslaugø teikimas, telekomunikacijos, ðvietimas ir tam tikros transporto rûðys, áskaitant daug naujø panaðiø veiklos rûðiø. Ir, þinoma, riba, nuo kurios turite turëti kasos aparatà, nëra tokia svarbi. Galia yra ypaè brangi, kai kalbama apie pramonës ðakas, kurias privaloma skaièiuoti privalomai kasos aparate arba patys, kurie yra visiðkai atleisti nuo jø naudojimo. Taigi yra labai prestiþinis, nes jei nesilaikysite svarbaus ástatymo, galite pristatyti save, kad darbo pradþioje mes susidursime su daugybe problemø. Jums reikia gerai susipaþinti su ástatymu. ,