Fiskalinis kasos aparatas

Finansø ministro ásakymas, kurá jis ávedë 2015 m. Kovo 1 d. Iðlaikymo metu, teisiniø tarnybø vadovams atskirø klientø darbui áveda ápareigojimà naudoti kasos aparatus. Ðie mainai apims teisininkus ir mokesèiø konsultantus. Galø gale, jie netvarkys notarø. Apskritai kasos aparatai skirti apsaugoti klientus, kurie paprastai negauna pagalbos patvirtinimo. Mobilieji fiskaliniai biurai yra specialiai sukurti advokatams ir mokesèiø konsultantams.

Finansø ministerijos vykdomas fiskalinës registracijos vykdymo sustabdymas apims teisines ir medicinines profesijas ðioje dantø, kosmetikos, gastronomijos ir mechaninëse srityse. Deja, ji jau turës kasmet uþdirbtø pajamø sumà. Jø kokybë bus prilyginta jø paèiø profesijoms, kurias ði pareiga buvo ágyvendinta labai greitai. Iki ðio etapo teisininkai buvo atleisti nuo poreikio naudoti kasos aparatus, jei jø metinis darbo uþmokestis nevirðija dvideðimt tûkstanèiø zlotø.Bute taikomi pakeitimai - tai simbolis, kad visiems advokatams, teikiantiems paslaugas asmenims, kurie nevykdo verslo, reikës matyti, kad jie suvartoja fiskalines sumas, be jokiø prieþasèiø atsiskaityti.Todël palengvinimas ástatymø leidëjui áveda tiems, kurie tik nori dirbti advokatø aikðtëje. Jei iki 2015 m. Teisinë pagalba nepradedama, advokatai atsistatys nuo ápareigojimo laikyti kasos du mënesius nuo geguþës mën., Kai jie pradës kurti savo paslaugas.Ministerija uþtikrina, kad mokesèiø mokëtojai, kurie registruojasi naudodamiesi savo kasos aparatais, gràþins svarbesnæ jø pirkimo iðlaidø dalá. Tai taip pat sukuria gerà rezultatà ir teisininkø uþtikrinamam teisiniam tikrumui, taip pat vartotojø saugumui. Ágyvendinant tai reiðkia, kad nuo 2015 m. Kovo 1 d. Gali bûti reikalaujama, kad visi advokatø kontoros klientai iðduotø kvitus, kuriuos pateiks teisinës pagalbos naudojimas.Jeigu jis ieðko notarø, tuomet nereikës registruotis paslaugø sumoje, bet tik veiklos, kuriai taikomas áëjimas á saugyklà A ir P, dydþiu, jei 20 000-oji pajamø riba nevirðijama, arba jei mokëjimas bus atliktas ne grynaisiais pinigais.