Fizinis asmuo duobeje 11

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra atsakingas uþ apyvartos registravimà kasoje. Tai taryba, kuri leidþia jums taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø institucijomis. Todël jis susijæs su teise ir yra tikras.

Kà apie sugedusios kasos sëkmæ?

Tokiais atvejais verta gauti vadinamuosius atsarginius pinigus. Jos profesija nëra teisinis reikalavimas, t. Y. Kiekvieno vadovo parduotuvëje reikia ið anksto galvoti apie toká sprendimà. Idealiu atveju ji renkasi ávairiomis avarinëmis situacijomis, norinèiomis suremontuoti reikiamà árangà. Ið tikrøjø PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad jei neámanoma áraðyti apyvartos naudojant rezerviná kasininkà, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingos ir nenuspëjamos knygos prastovos. Verta prisiminti, kad norà gauti ið rezervo kasos reikia praneðti mokesèiø inspekcijai, árodanèià baldø gedimà ir suteikiant þiniø apie pakaitiná maistà.

Deja, tiek, kiek buvo pridëta, kasos aparato trûkumas, dabartiniame rezervø kasoje yra bûtinybë nutraukti pardavimà. Taigi jûs negalite priimti pardavimo uþbaigimo ir tokie gyvenimai yra neteisëti ir gali bûti padariniai didelës finansinës naðtos pusëje. Nesikreipiant á kokybæ, kuria klientas bus papraðytas gauti jo gavimà.

Todël bûtina informuoti apie remontininko remonto ir paðto mokesèiø spausdintuvø, taip pat mokesèiø institucijø nesëkmæ dël duomenø áraðø kûrimo nutraukimo, kai prietaisas pataisomas, ir tokiu bûdu klientai, parduodantys skylæ.

Tik sëkmingai vykdant internetiná aukcionà verslininkas neprivalo nutraukti savo vaidmenø, taèiau tai lemia keliø sàlygø ávykdymà - saugomi áraðai turi aiðkiai parodyti, kokia medþiaga buvo priimta; mokëjimas turi bûti parengtas elektroniniu bûdu arba paðtu. Tokiu atveju pardavëjas - mokesèiø mokëtojas turës teisæ áterpti PVM sàskaità faktûrà.