Graiko vertejas

Lenkø anglø vertëjas yra árankis, kuris vis daþniau naudojamas kalbant kalbà. Ar tai gera? Kaip þaisti ðá árenginá taip, kad bûtø þinoma tikra parama, taip pat nepadarë kompromiso dël klaidinanèios?Iðversti ið interneto vertëjas teoriðkai yra labai natûralus. Vertëjo lange paraðykite tekstà paèioje kalboje, pasirinkite modelio kalbà ir kalbà, kuria mes verèiame tekstà, spustelëkite mygtukà „iðversti“, po kurio laiko sekanèiame lange pasirodo tekstas, iðverstas á kità kalbà. Tiek daug mokslo.Praktikoje ir pateikti dabartinius kelis sunkiau. Turime turëti kompiuterinæ programà, nesvarbu, kiek neseniai, kaip sudëtinga, plati ir nauja, niekada nenaudos þmogaus þvalgybos. Ið ðio veiksnio galimybës susitikti su juo yra labai maþos. Að rekomenduoju vertëjas pirmiausia naudoti sëkmingai, kai turime greitai mokytis pasienyje su dokumentu, kuris sukurtas mums nepaþástamai arba ne itin paþengusiu pavadinimu. Tai leidþia mums sutaupyti laiko, kurá jiems reikia praleisti, jei þodynuose bûtø surastos visos frazës.Gautas tekstas bus iðverstas automatiðkai, tai leidþia mums susipaþinti su dokumento principu (ið dalies - iðsiaiðkinti, taèiau turime bûti ypaè atsargûs. Tekstas, kurá vertëjas verèia, neabejotinai neprisidës prie jokio naudojimo, iðskyrus tai, kad mokosi maþiau apie savo istorijà. Taip yra todël, kad tekstas, kurá automatiðkai verèia kompiuterinë programa, neturinti geros þvalgybos, tikrai bus kupinas kalbiniø ir stilistiniø klaidø.Slango nustatymas yra taisyklë. Bandymai eiti á planus ir likimà, pavyzdþiui, kaip namø veiksmo dalis (jau nekalbant apie tai, kad jis nëra tas pats geras oficialaus dokumento sëkme ið vertëjo iðversto teksto, gali sukelti nemalonø situacijà. Vertëjo padarytos klaidos yra labai bûdingos.

Taèiau geriausia bûtø naudoti vertimo biuro vertimà.