Hoover pramoninis dulkio siurblys

Vakuuminë ðildymo sistema tampa labai populiari. Paprastai ji kaupiama naujuose objektuose, bet taip pat atsitinka, kad esama jau esamuose objektuose. Taèiau antrajame antrajame pastate jo patiekalas taip pat yra pavojingesnis, toli graþu nëra vertingas.

Kas vyksta po to, kai centrinë dulkiø siurbimo sistema yra graþesnë su tradiciniu dulkiø siurbliu? Galø gale, tradiciniø dulkiø siurbliø sëkme, ne visada atsikratome visø priemaiðø. Þinoma, viskas priklauso nuo dulkiø siurblio kokybës, ir daþnai yra ámanoma, kad filtras nëra bute, kad sustabdytø visas dulkes. Toks dulkiø siurblys taip pat yra labai triukðmingas. Centrinis dulkiø siurblys neiðsiurbia ásiurbiamo oro, nëra filtro, kuris kaip dulkiø siurblio sudedamoji dalis nëra 100% efektyvus. Jis nesukelia triukðmo, nes dulkiø siurblio variklis yra uþ pastato ribø. Taèiau nieko nëra. Pirmojo dulkiø siurblio montavimas yra investicija, kuri, nepaisant to, nebus apgailestaujama, kaþkaip niekas to nepasieks. Ávairiuose árenginiuose tokio stiliaus árengimas yra gana lengvas, nes visas árenginys yra laisvai platinamas, taip pat uþsienio árenginiai, elektriniai ar hidrauliniai. Svarbiausia kûno dalis yra vadinamoji centrinis vienetas, kuris yra paðalintas uþ pastato ribø. Tai tarsi tradicinio dulkiø siurblio korpusas ir taupys tarðà. Stiprieji vamzdþiai yra prijungti prie centrinës valiutos, kuri yra auginama á centrà (ty visapusiðkesni keliø siurbimo angø objektai. Toks lizdas, norëdamas atlikti savo uþduotá, nori bûti pasirûpintas centrinëje namo sienoje. Á ðià siurbimo stotá uþtrunka ilgiau nei áprasta dulkiø siurblys, lanksti lanksti þarna, kurios eksploatavimui atliekamas siurblys. Þarna tikriausiai taip pat turi specialø jungiklá arba apvijø mechanizmà. Vakuuminë ðildymo sistema neiðvengiamai ieðkos keleto naujø rëmëjø.