Kasos aparato pardavimai darbuotojams 2015 m

Kolega ið artimos bendrovës garantuoja, kad jo naudojamas kasos aparatas yra aukso formos ir parduoda kasos pardavimus uþ dalá kainos? Negalime imtis akivaizdþiø santaupø. Norëdami nusipirkti kasà, kuris buvo naudojamas, privalome pridëti mokesèiø mainø iðlaidas ir laikà, praleistà atsiskaitymams JAV. Ir negalësime kreiptis pagalbos dël pirkimo, kuri netgi apima 90%!

Akivaizdu, kad, atsiþvelgiant á naujas iðlaidas, ieðkome bûdø, kaip sutaupyti kiek ámanoma ir padaryti labai vertingà sandorá. Mûsø biuras tæsiasi ir mes siûlome dar daugiau darbo ar paslaugø maþmeniniams vartotojams. Tokiame elemente bûtina pirkti ir registruoti kasos aparatà. Ðio patiekalo kaina gali ðiek tiek iðgàsdinti, todël ieðkome pigesniø sprendimø su pagrindiniu takeliu. Kolega ið kaimynystës nurodo, kad jo apdorotas kasos aparatas yra visiðkai profesionalus ir gali já parduoti per maþa kaina? Ir galbût mes pasieksime panaudotus kasos aparatus dël statybos pardavimo? Tokie pasiûlymai yra labai patrauklûs. Taèiau, prieð nuspræsdami parduoti naudojamà kasos aparatà, apskaièiuokite visas iðlaidas ir pagalvokime, kokia yra galimybë, kuri ið tikrøjø atsiperka.

Pigesni ir visada brangesniVisø pirma privalome þinoti, kad naudojamas kasos aparatas buvo pastebëtas antrosios bendrovës finansinëje palapinëje. Pagal galiojanèius teisës aktus vietinëje ámonëje negalime turëti tokiø pinigø. Jei taip, jie sakë, kad yra nusikaltimas. Ir atsiþvelgiant á reglamentus, mes negalime pirkti prietaiso tiesiogiai ið kolega - tokiose sutartyse turi bûti tarpininkaujama gamintojo aptarnavimo skyriuje. Fiskalinis kasos aparatas, kurá naudoja þmonës, turi bûti iðregistruotas ankstesnio naudotojo. Kartu su prietaisu pardavëjas privalo mums gràþinti ataskaità ið Mokesèiø tarnybos, kitaip mes negalime nieko daryti su savo pinigais. Tik pateikus atitinkamus dokumentus, gamintojo aptarnavimo agentas gali pasirûpinti keitimuisi finansiniu moduliu ir apgauti kasos aparatà kitai bendrovei.

Todël verta nusipirkti mûsø pirmàjá kasos aparatà ið ágaliotø perpardavëjø. Vietos, pvz., Fiskaliniai kasos aparatai, parduoda ne tik platø fiskaliniø árenginiø spektrà, bet ir paslaugas.