Kasos parduotuve

Lenkø virtuvës patiekalai daugiausia gaminami ið mësos patiekalø. Taigi, stilius, kuriuo gaminame jautienà, kiaulienà ir paukðtienà, priklauso nuo to, ar mûsø vakarienë bus efektas, ar nesëkmë.

skalbimasMësà reikia nuplauti prieð pat paruoðimà. Nëra tikslo, kad juos ketiname ádëti á ðaldytuvà, nes skalbimo metu kenèiame nuo pavirðiaus pavojingø bakterijø, kurios gali pagreitinti jo skilimo procesà. Iðplaukus mësà, turëtume kruopðèiai nuplauti rankas. Taip pat verta rûpintis higiena visuose daiktuose (peiliuose, smulkinimo lentose, su kuriomis susidûrë þaliavinë mësa.

Pjaustymas ir prieskoniaiMësa visada turëtø bûti supjaustyta per pluoðtà. Dël ðios prieþasties jis bus pilnas ir minkðtas po paruoðimo. Taèiau mësai pjaustyti turëtume naudoti aðtrø peilá. Gera sistema yra jo kiekvienas galandimas ir skalavimas. Dël ðios prieþasties mûsø supjaustytos kotletai nebus nepalankûs. Tuomet svarbu, ypaè todël, kad sultys perpjauna raiþytus kraðtus, kad mësa netektø sultingumo ir kvapo.

Detoxic

Geriausias skonis yra anksèiau marinuota mësa. Marinatà galima gauti ið èesnako, alyvuogiø aliejaus, rozmarino ar kitø þoleliø ir prieskoniø. Norint, kad marinatas bûtø ásisavintas daug, verta juos ið anksto dehidratuoti. Tai nepakeièiama, kad tada rasite mësmalæ. Dël ðios prieþasties mësa ásisavins mûsø sukurtà marinatà ir bus puiki.

Terminis apdorojimasMarinuota mësa gali bûti kepti, skrudinti arba troðkinti. Kepimas ir smaugimas, verta, kad kuo maþesnë ugnis, tuo geriau. Mësa gaminama ið baltymø ir riebalø grupiø, todël pernelyg aukðta ir aukðta temperatûra sukelia sunkià ir gunkià. Kepant juos gilesnëje temperatûroje, jis iðtirps burnoje. Kepant, verta uþtikrinti, kad mësa kartais laistoma riebalais. Dël ðios prieþasties jis apsaugo jûsø sultingumà ir kvapà.