Kasos patvirtinimas

kankusta duoKankusta Duo - Veiksmingas sprendimas moterims ir vyrams, kurie nori prarasti nereikalingus kilogramus

Pirmiausia reikia nepamirðti, kad finansinis ir fiskalinis spausdintuvas nëra vienas dalykas. Yra tie patys patiekalai, kurie labai skiriasi. Nors jie daþnai painiojami vienas su kitu, jie turi naujas pardavimo registravimo sistemas ir pasiþymi skirtingomis funkcijomis.

Kasos aparatai turi pilnà pardavimo valdymo sistemà. Juose yra prekiø ir pagalbos bazë, todël jie neturi bûti prijungti prie kito prietaiso. Todël galima teigti, kad jie yra savarankiðki. Atsiþvelgiant á tai, kad jie gali maþiau dirbti nei fiskaliniai spausdintuvai, jie yra labiau prieinami, o tai ið tiesø yra privalumas. Yra þinoma, kad visi þiûri á tai, kaip uþdirbti aukðtà ir tuo paèiu metu, kai maþiausiai iðleidþiama.Fiskaliniai spausdintuvai yra padidëjæ kasos aparatai. Be gebëjimo spausdinti kvitus ir pardavimø sistemos elgesá, jie taip pat turi daugiau funkcijø. Pavyzdþiui, jie gali stebëti produktø, kuriuos savo pasiûlyme siûlo gerai þinoma kompanija, inventoriø. Dël ðios galimybës, jûs visada þinote, kas tam tikru momentu gali bûti trûksta prekybos centre ir kà reikëtø ásigyti patogioje vietoje. Be to, galite pamatyti naujas reklamas á jø madas. Ne tik áprasti kainø sumaþinimai, bet ir pigesni pardavimø rezultatai pakuotëje, pavyzdþiui: Pirkti du produktus ir treèià, kurià gausite nemokamai. Papildoma ypatybë yra tai, kad yra tiesioginio PVM sàskaitø faktûrø spausdinimo funkcija, taip pat pasiûlymas patobulinti èeká prieð spausdinant. Ði parinktis neprieinama kasos aparatuose. Taèiau, atskirdami nuo mokesèiø kasos aparatø, jie nëra savarankiðki ir gerai veikia, jie turi bûti prijungti prie iðorinës pardavimo sistemos, t. Y. Kompiuterio. Tai taip pat yra defektas ir defektas. Sprendimas yra, kad be kompiuterio nëra vilties spausdinti kvitus. Kompiuterio ásigijimas yra labai papildoma kaina. Taèiau privalumas yra tas, kad pardavimo duomenys, esantys kompiuteryje, yra tikslesni ir áskaitomi. Todël mokesèiø spausdintuvai turi didelæ kontrolæ patalpose, kuriose daiktø pagrindas yra labai intensyvus. Nepaisant didþiulio fiskalinio spausdintuvo pranaðumø per kasos aparatà, prieð priimant sprendimà dël jø ásigijimo, verta apsvarstyti, ar tokia profesionali áranga mums naudinga. Maþoms parduotuvëms dirbanèioms moterims nereikia tokios didelës darbo sistemos, o kasos aparato kaina yra maþesnë nei mokesèiø spausdintuvas.