Kiaulienos pjaustymas facebook

Idealios kiaulienos gabaliuko ar jautienos kotleto paslaptis yra tinkama jo struktûra. Jis ragina, kad kûnas bûtø ne tik graþus, bet ir vis dar pakankamai trapus, stiprus ir paruoðtas, turite suteikti jam tinkamà storá arba, galbût, plokðtumà.

Vidutinio dydþio namø ûkyje, kuriame reikia susmulkinti kiaulienos mësà, nereikia pirkti kûno masaþo aparato, nors tai yra bûtinas gastronominiø akimirkø ásigijimas, kai kasdien mësos gabalai gaminami pjaustymui.

Mago smulkintuvas suprojektuotas taip, kad mësà susmulkintø á visiðkai plokðèias, tolygiai susmulkintas krapas. Dël ðios prieþasties pjaustymas ant viso jo dydþio yra susmulkintas á toká storà sluoksná, kuris yra labai svarbus skonio kepimui ir kepimui. Restoranuose, kuriuose patiekiami daug kiaulienos gabaliukø, arba delikatesø biuruose, kur kiekvienà dienà iðgaunami gausûs kiaulienos gabalai, pjaustytuvas yra sàmoningas pirkimas. Tai yra tam tikra investicija, nes ðios elektros árangos dëka nereikia ádarbinti darbuotojo, kad nutrauktø pjaustymà. Tiesiog ádëkite mësos gabalëlá á patogø árenginio nustatymà, o po keliø sekundþiø ji kruopðèiai sudauþë.

Gastronomijoje labai daþnai naudojami elektros prietaisai, kurie pagreitina patiekalø kûrimo procesà, nes jie greitai ir gerai apdorojami ir suskaidomi. Negalima paslëpti, kad, ruoðiant krapus, daugiausiai laiko ne kepimas, kepimas ar virimas, bet tik kûno paruoðimas kepti. Yra daug statybiniø plyteliø, todël verta kreiptis á prietaisà, specialiai skirtà palengvinti mûsø darbà ir pagreitinti bet koká patiekalo kûrimo procesà mûsø patogumui.