Kompiuterio programos skelbimas

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, kuri buvo sukurta ámonës veiklos efektyvumo didinimo plane. Gamintojo duomenimis, „enova 365“ sistemà naudoja daugiau kaip aðtuoni tûkstanèiai Lenkijos ámoniø!

Enova reaguoja á ðiuolaikiniø ámoniø poreikius.Daugiafunkcinis funkcionalumas leidþia tiksliai surinkti reikiamà funkcionalumà. Moduliacija leidþia pridëti ir apriboti sistemos galimybes, todël svarbu þinoti ið populiariosios versijos á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis veikia su „Windows 7“ ir naujesnës versijos tinklu ir toliau aptarnauja planðetiniame kompiuteryje.Kitos galimybës yra interneto narðyklës vaidmuo iðmaniajame telefone.Sistema leidþia visiðkai priþiûrëti ir pasirinkti uþduotis.Operatoriai skiriami ið paraiðkos vyriausybës. Veiklos ágyvendinimo etapas tikrai bus patikrintas bet kuriuo metu. Taip iðvengiama meno trûkumø ir ieðkau trûkstamø dokumentø.

https://ecuproduct.com/lt/snail-farm-puikus-sprendimas-amzinai-atrodanciai-odai/

Enova sistema parduodama trimis variantais.1. Standartinë licencijos ásigijimas - tai kliento pranaðumas, nes lengva já atnaujinti. Ðis variantas idealiai tinka ámonëms, gaunamoms ið subsidijø ar iðperkamosios nuomos.2. Programinës árangos nuoma - mokestis yra naudojamas statant abonentinius mokesèius uþ pasirinktø sistemos elementø naudojimà. Efektyvus sprendimas vidutinëms ir maþoms ámonëms.3. Plano ir infrastruktûros nuoma - visa paslauga teikiama tiekëjo. Elementai iðnuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Sistema yra paruoðta naudoti nedelsiant! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Enova sistemà sukûrë Soneta sp. Z o.o.Ámonë buvo sukurta 2002 m. Ir, naudodama ekspertinæ informacijà ir kompetentingà tarnybà, pasiekë sëkmæ rinkoje.„Soneta“ misija yra teikti programinæ árangà, kuria sukuriami draugai ir klientai, kurie pasiekia aukðèiausio lygio informacines technologijas, reikalingas verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë yra socialiai susijusi ir remia tokias organizacijas kaip „Wiosna“ arba „Mimo Wszystko Anna Dymnej“.