Lenko virtuves silke

Lenkø virtuvë neatitinka lengviausio, ir tai per daug dël daugelio mësos, kurià mes randame jame. Jie tam tikra prasme yra geros, lenkiðkos, namø ruoðos esmë.

Mësos gamyba nëra paprasèiausia uþduotis. Be abejo, kiekvienas susidûrë su ðurmulio kûnu ar sunku. Bet kurioje virtuvëje turëtø bûti objektas, kuris apsaugo mus nuo kulinarinës mësos mësos - mësmalës. Paprastai jis gerbia kelis deðimtys maþø peiliø, ádëtø ðalia. Ði programëlë yra tinkama mësos iðpurðkimui be gniuþdymo sausgysliø. Idealiai tinka visø tipø pjaustymui ar kepsniams. Peiliai, kuriuos sudaro smulkintuvas, yra pagaminti ið áprastø nerûdijanèio plieno, ne tik dël patvarumo, bet ir higienos bei funkcionalumo. Visi kiti korpusai paprastai yra pagaminti ið dirbtinio kûno. Mësa, kuri buvo nupjauta smulkintuvu, iðsaugo natûralias sultis viduje, o tai reiðkia, kad net po kepimo gauname sultingà, minkðtà mësà. Pats ðilumos apdorojimo procesas tampa tolygus ir greitesnis. Panaðiai þymiai sutrumpëja marinavimo laikas.

Taip pat galime pasakyti, kad prieskoniai, kurie pabarstë mësà, pateko á jos gylá, kuris yra naudingas neprilygstam mësos skoniui. Mësos trupintuvas yra pilnas variantas klasikiniam grûstuvui. Mësos paruoðimo procesas yra ne tik efektyvesnis, bet ir tylesnis. Namø naudotojams tai yra galingas energijos taupymas. Smulkintuvas, nepastebimas dydis yra labai naudingas, taip pat labai lengva plauti karðtu vandeniu, bet ne visi gali bûti dedami á indaplovæ. Dabartinëje prievolëje verta susipaþinti su paslaugø patarimais. Naudojant rankø plovimà, atsargiai iðsiskiria - peiliai gali lengvai mus supjaustyti! Kûno trupintuvas yra neatskiriamas daugelio profesionaliø virëjø, bet ir namø moterø, kurie þino, kad ðis metodas bus paruoðtas subtiliai ir pilnai, mësa.