Liturgines mados dou

Denta Seal

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø grupæ, kuri norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo sureguliuota maþiausia tema ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai skirtingus ir puikius audinius su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams buvo sumokëti labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai sumaiðydami. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams dizaineriai, be kita ko, pasiûlë pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas ypaè ðiai progai paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug sudëtingiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið naujo aukciono, bus dedamos á savo vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius vertingus ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai jau daug kartø pardavë savo lëðas, o kai aukciono objektas buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija pasieks statymus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas yra internetinë parduotuvë, kurioje kolekcijos bûtø vieðos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visame pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu prieðais daugelá geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija bendradarbiauja su graþiais lenkø dizaineriais. Ðiose kolekcijose yra tokia didelë sëkmë, kad jie visada atidaromi ilgomis eilëmis, prieð pradedant parduotuvæ ryte. Ðios kolekcijos turi vienà dienà.Dabartiniø institucijø vaisiai daugelá metø buvo labai populiarûs tarp klientø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatrodo, kad jis labai patenkintas, ir patvirtina, kad produktai yra tinkamiausia klasë.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecinui