Mados dou chanel 2018

Ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë surinktiems sezonams. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausias taðkas, o pilnatvë vyko be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo naudojama tik atviriems ir tyliems audiniams su gera, spalvinga spalva, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai rûpi erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Joms taip pat átakos turëjo nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat susiþeistos palaidinës ir siuvinëti bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas specialiai naujai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, surinktos ið paskutinio pardavimo, bus iðleistos vietos vaikø namams. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairias ðiltà ir vertingas kampanijas. Jos savininkai pakartotinai nurodë mûsø aukcionui skirtas medþiagas, o kai pardavimo vieta buvo netgi bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija bus perkama á parduotuves geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad kompanija pradeda prekiauti kompiuteriu, kur bûtø svarbios ne stacionariø komandø kolekcijos.Dar viena drabuþiø vertë yra kiekvienam galingiausiam ðalies drabuþiø gamintojui. Jis turi keletà gamyklø kiekviename pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuolaikiðkai daugiausia - siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kaskart ir tada ðis prekës þenklas kaupiasi kartu su aukðtais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad visada prieð parduotuvës atidarymà pasiruoðæ ið atskirø rytø sudëti plonomis eilëmis. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Naujosios ámonës produktai jau daugelá metø turi didelá pripaþinimà tarp vartotojø, taip pat ir efektyviai, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie tai, kiek daug pasitenkinimo ji gavo ir kà jie naudoja, kad produktai yra aukðèiausios kokybës.

Þr mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai maisto pramonei