Mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø sumà, kurie norëjo pamatyti, kokie dizaineriai bus ruoðiami atitinkamam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas stovëjo grieþèiausiame elemente ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik garbingi ir smulkûs aukðtos spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël karðtø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo baigësi ypaè ðiai progai paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus dedamos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius graþius ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo produktus aukcionuose ir dël to, kad aukciono objektas buvo netgi apsilankymas tikroje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausias kolekcijas dabar pasieksime geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja sukurti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø populiarios ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena ið aukðèiausiø drabuþiø gamintojø. Dideliame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Koká laikà ði kompanija sukelia paslaugø rinkinius su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos sukelia toká svarbø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasirengæ vieno kilometro ilgio eilëse nuo vienos ryto. Ðios kolekcijos iðduodamos tà paèià dienà.Ðios kompanijos straipsniai jau daugelá metø greitai ásitraukia tarp vartotojø, taip pat ir uþ jos ribø. Raðydami apie jà, netikslinga jau nekalbant apie gautø prizø galià ir kokie bando padaryti aukðèiausios kokybës produktus.

Dr Farin ManDr Farin Man Veiksmingas lieknėjimo gydymas vyrams

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai kûdikiams