Maistas gdyneje

Hallu Motion

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau, kad norëèiau padaryti tam tikrà informacijà savo draugei. Làstelëse turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, kuris patiekiamas vyno ir kvapiøjø þvakiø aplinkoje ið daþnai pasidariusios parduotuvës. Puiki idëja - ðukutës. Labai turtingas patiekalas, bet taip pat sudëtingas ágyvendinant, nes midijos turi bûti gerai kepti, kad ið jø iðgirstø visas skonis.

Deja, manæs virëjas yra ðiek tiek vidutiniðkas. Turinyje galëèiau pasakyti, kad pradedantysis, nes tada jis bûtø arèiau tiesos. Jûs radote internetiná receptà tolimiems sandzakams. Kad tai buvo problema suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo sukurta anglø kalba! Na, bet að nepadariau, viskas viskas vertëjas ir mes norime eiti su elementu, kartu su virëjo intuicija (kurià að neturiu. Að nusprendþiau, kad að suteiksiu tokias midijas, apsuptas darþoviø. Taèiau að pamirðau, kad pirmiausia turite iðimti ðias darþoves ir jas supjaustyti. Jis buvo pabrëþæs, nes etapas vis maþiau ir að tikrai buvau. Að pradëjau pjaustyti darþoves, nesëkmës tiesiog norëjau paspausti savo pirðtà ... Na, bet kaip didelis sveèias, að nepadariau. Jis atëjo su idëja - darþoviø pjaustytuvu. Taigi jis buvo tikrai nukentëjæs. Ne visai, kad iðgelbëjau keletà minuèiø nuo pjovimo, að neturëjau bijoti paprastos operacijos naudojant pjaustytuvà. Jei ði suma egzistuotø dabar, jis uþtepë ðukutës ant sviesto. Þinoma, viskas kepama, kai vaizdas ið svetainës, kurioje suradau receptà. Taèiau að pamirðau, kad norëjau paruoðti tam tikrà sriubà. Að greitai ðoktelëjau á vietinæ parduotuvæ, skirtà rûgðtinei sriubai, ir iðimèiau já á puodà ir tada tik já patyriau. Desertas jau buvo paruoðtas jo paties ðaldiklio leduose. Labai gerai, kad motyvavau jà pasiruoðti prieð dienà, nes nebegaliu nieko daryti. Turiu pripaþinti, kad minutë, iðgelbëjusi mane darþoviø pjaustytuvu, iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Luba nustebino ir puikiai gerbë mano kulinarinius ágûdþius.