Metalurgija chomikuj

Ðiuo metu metalurgija yra laukas, apimantis ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet tuo paèiu metu perkelia struktûrø tyrimus makroekonominëse priemonëse. Ðiuolaikiniame dalyke bandymai paprastai atliekami metalografiniais mikroskopais.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Ir tik kitokiu pagrindu metalurgijoje buvo imtasi kitø rûðiø mikroskopø. Naujuose etapuose jie reikalingi dirbant su inþineriniais produktais. Ðiandien lauke metalografiniai mikroskopai yra labai daþni, kurie, be kita ko, yra ieðkoti metalo dëmiø ar jø proverþiø. Yra vaizdavimo metodas, kuris yra pastatytas ant nepermatomø pavyzdþiø. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie leis atkreipti dëmesá á atomø lygmens struktûras ir ðviesos mikroskopus, parodant maþesná didinimà. Stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra labai svarbûs, nes dël to galime rasti kità bûdà mikrokratams medþiagoje, t. Y. Jø pradþioje. Gali bûti, kad yra daugiau faziø dalies skaièiavimo ir tikslaus atskirø faziø nustatymo. Dël to mes taip pat galime nustatyti inkliuzø skaièiø ir bûdà bei daugelá kitø svarbiø elementø ið metalurgijos vizijos problemos. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai labai priklauso nuo medþiagos struktûros, todël ilgainiui galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to jau galime rasti medþiagos trûkumø. Taèiau verta paminëti, kad tokio tipo baldø aptarnavimas yra sunkus. Nuo paskutinio eksperimento pradþios tik kvalifikuoti asmenys turëtø tai ávykdyti.