Midko gaisras 2014 m

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos, milteliø daþø ar smulkiø angliø milteliø oro apdulkinimas galø gale yra labai blogas, daþnai dël labai pavojingos sprogimo tikimybës. Remiantis tyrimais, ðiuo metu labai svarbi smulkiø þiedadulkiø grûdø dalis yra daþniausios sprogimo prieþastys. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis yra tai, kad yra ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninës kibirkðtys arba elektrostatinës srovës. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Vestuvëms vidaus rinkoje yra vis daugiau profesionaliø kompanijø, kurios tarnauja aukðtos kokybës árenginiams uþ labai paprastà kainà, todël neturëtø kelti rimtø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosNorint, kad ekstrahavimo ir vëdinimo sistemos taptø itin veiksmingos, bûtina naudoti specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (savarankiðkø ginklø atveju ir gaubtus, esanèius kuo arèiau tarðos terðalø vietø. Bûtina daugiau prisiminti ir uþtikrinti, kad visi dulkiø klasteriai visada bûtø kruopðèiai paðalinti, taip iðvengiant dulkiø surinkimo ir atsistatymo. Svarbus klausimas yra ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Esant tokiai situacijai, kai dulkës nusëdamos salës grindyse, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai taip pat turi bûti tinkamai áþeminti ir, svarbiausia, jie negali atlikti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali prisijungti, kad sukurtø kibirkðtá. Ekstrakcijos kanalus bûtinai turi atitikti butai, kuriø sieneliø storis yra nuo 2 iki 3 mm.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiÐiuolaikinëse vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms kyla pavojus, verta naudoti tinkamus sprogimo apsaugos ventiliatorius ir filtrus su naujausiomis ATEX direktyvomis. Sprogimui atsparûs filtrai turi turëti specialias sprogimo plokðtes. Priklausomai nuo jûsø poreikiø, jie gali bûti vienas ar keli. Atliekant dulkiø sprogimà ATEX konstrukcijoje, membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, dël kuriø filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai turëtø bûti aprûpinti specifine kibirkðèiø gesinimo sistema ðiandienos gaisro gesinimo sistemose paèiame árenginyje. Daugiau apie visà ventiliacijos kanalus, kurie yra atliekami á filtrà, turëtø bûti atlenkiamieji atvartai, kurie taip pat neleidþia perneðti liepsnos paèiame árenginyje, kai filtruose yra pavojingas smulkus sprogimas.

Sprogimo slopinimasNaujosios sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra geriausi ir plaèiai naudojami metodai ávairiems prietaisams apsaugoti nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemos daþniausiai pasukamos ið specialaus HRD cilindro, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliø ir profesionalaus valdymo centro. Svarbiausia sistemos uþduotis, þinoma, yra tiesioginis sprogimo pirmojo etapo pripaþinimas. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio prielaida yra slopinti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai pasiþymi labai greitu reakcijos laiku. Nuo sprogimo grësmës aptikimo momento ji gali praeiti tik tûkstantá antrojo slopinimo.