Moduline spinta

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Tada ne tik galima prarasti keletà papildomø kilogramø, bet ir keistis savo valgymo stiliais. Ðiltesnis oras skatina atsisakyti sunkiai virðkinamos mësos ir pieno produktø dietos ir pasinaudoti salotø teikiama sveikata.

vitaminaiSalotos yra didelë vitamino bomba. Jie suteikia mums visas sudedamàsias dalis, bûtinas normaliam kûno veikimui. Lenkai vis dar yra silpni, kad jie bûtø labiau linkæ pasiekti gyvûninës kilmës produktus. Todël mûsø tautieèiams daug kraujotakos sistemos ligø. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra viena ið pagrindiniø mirties prieþasèiø senatvëje. Daþnesnis salotø valgymas ir gyvûniniø produktø kiekio sumaþinimas sumaþina labai iðvardytø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra lengviau virðkinamos nei mësos ir pieno produktai. Jie yra maþiau susijæ su maistu, dël ko mes jaustume geriau po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jie nesukelia problemø dël rëmens ir padidëjusio rûgðtingumo. Todël dietos, pagrástos salotø vartojimu, yra ðvaresnës ir ðvelnesnës jûsø virðkinimo planui.

Lengva paruoðtiSalotø ruoðimas nëra lengvas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Elektrinis darþoviø smulkintuvas leis mums juos atrasti nuostabiai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, kurias norësite pasiekti su salotomis, susmulkinkite jas naudodami maðinà, sumaiðykite ir sudrëkinkite citrinos sultimis. Per kelias sekundes mes turime praktiná ir kalorijø maistà.

ðiluminisPrieð atvykstant malonias ir ðviesias dienas, verta prarasti þiemà sukauptø riebalø. Geriausias bûdas pasiekti norimà skaièiø - tai dietos, grindþiamos darþovëmis ir salotomis, áspûdis. Jûs greitai pamatysite, kad jis þino, jog tai skaniau nei senos lenkø problemos ir kiaulienos pjaustymas. Be to, norint paruoðti skanias salotas, jums nereikia bûti ðefu. Viskas, ko reikia, yra energija ir mintis. Tai priklauso tik nuo mûsø, kokiø sudedamøjø daliø sukuriame savo graþià ir stiprià salotà.