Nevaisingumas tarpdisciplininis

Kartais yra ámanoma, kad mano sukeltø problemø prieþastys neþinomos, taèiau labiausiai paplitusi nevaisingumo diagnozë yra tokia, kad bûtø galima nustatyti, nuo kurios bûklës nevyksta træðimas. Nëðtumo nustatymas susituokusioje poroje gali pasireikðti tik laikina bûsena, jei jis sutinka su teisingu gydymu per minimalø laikà. Taigi yra, nes liga yra labiausiai iðgydoma.

Þinoma, jei lyties organø vystymosi defektai yra rimti, nesvarbu, ar jie yra kiauðidþiø hipoplazija, ar visiðkas gimdos trûkumas, mes galime atsisveikinti nevaisingumu. Tada atsiranda nevaisingumas ir tokia bûklë nëra negráþtama. Turëtø bûti suprantama, kad visa liga ar liga, kuri buvo praëjusi, turi prestiþà dël galimybës pastoti. Ðtai kodël labai svarbu, kad diagnozë bûtø atsakinga. Reikia atmesti bet koká uþdegimà, myomas, cistas ar infekcijas. Potencialiø tëvø sveikata sutartyje turi bûti maþa. Mes nieko nepasieksime, jei paslëpsime kaþkà ið partnerio ar gydytojo. Taigi, jei gydytojas neatpaþásta rimtø ligø sutuoktiniams, yra puiki galimybë pasiekti gydymà. Labai svarbus komponentas yra moters psichika. Jei nesàmoningai ji nëra pasirengusi priimti motinos vaidmená, kûnas prisitaikys prie savo lûkesèiø. Daugelis moterø net nesuvokia pasiûlymo, ir tai yra faktai, kuriuos patvirtina moksliniai tyrimai. Be to, moterys, jau patyrusios daugybæ nusivylimø, greitai praranda viltá, o tai stabdo tolesná gydymà, prarandant motyvacijà. Jei nevaisingumo diagnozë rodo, kad þmogus, net ir be gydymo, yra ovuliacijos laikotarpiai, asmuo, kuris suteikia galimybæ patekti á nëðtumà. Jei buvo nustatyta nevaisingumo prieþastis, taip pat nereikëtø atsisakyti vilties, nes gydymas, kurá suteikiame pageidaujamiems palikuonims, tik vëliau. Taèiau norint padidinti savo gebëjimus, reikia laikytis gydytojø rekomendacijø. Kova su nevaisingumu daþnai iðreiðkiama kaip ilgalaikë, todël jie turëtø bûti ginkluoti kantrybës.