Ossolinski mados dou

Praëjusá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë komunikacijos sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou buvo paprasèiausias elementas, ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems buvo naudojami tik sàþiningi ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai geriausiai atitiko erdvius, spalvingus maxi sijonus nërimo kolekcijoje. Jø susiþavëjimas taip pat buvo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè dabartinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skiriamos nemokamam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius draugiðkus ir gerus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai atsakë á mûsø produktø pardavimà, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija bus parduota greitai geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kuri neabejotinai bûtø kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø pavadinimas yra vienas ið sparèiausiø drabuþiø gamintojø. Ji pristato keletà gamyklø tam tikrame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, kitame - pirmame ið visø geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Koká laikotarpá kompanija bendradarbiauja su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais? Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad netgi prieð pradedant parduotuvæ, jos yra pasirengusios individualiomis valandomis eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo produktai jau daugelá metø buvo puikiai pripaþinti tarp klientø, taip pat ir departamente, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir patvirtina, kad paveikslai yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai