Paleidimo vertimas

Farmacijos vertëjas - iðskirtinai didelis darbas, reikalaujantis rimto prisiriðimo prie jo profesijos, aukðtas kruopðtumas ir nuolatinis þodyno tobulinimas. Jei esame farmacijos ámonë, tuomet mums tikrai naudingas farmacijos vertëjas, netgi paaiðkindamas ið uþsienio pagamintø vaistø paaiðkinimus arba paaiðkindami naujø tyrimø rezultatus.

Þaidimas tikrai, jei planuojame didelá farmaciná koncertà, turi skirtingø tautybiø darbuotojus, bet ne visi kalba ta paèia kalba, todël jø paèiø klausimø rezultatai ir darbo, kurá jie pateikia tokiu bûdu, kuriuo jie atitinka, rezultatai. O èia farmacijos vertëjas ateina á kovà! Ir tai yra vienintelë prieþastis, kodël turëtø bûti moteris, turinti patirties kuriant ðià profesijà, o ne, pavyzdþiui, tik pradedantysis studentas, tik po baigimo, visiðkai be profesinës patirties. Oi, ne! Farmacijos vertëjas ið tikrøjø yra atsakingas darbas (jei jis verèia, pavyzdþiui, patirties á naujo vaisto medþiagà, jis gali priklausyti nuo to, ar jis bus parduodamas, ir net sveikas ir, svarbiausia, atsakingas asmuo, kuris þino ðios profesijos svarbà, kuris tarnauja. Be pernelyg didelio pasakyti, kad asmuo, kuris yra farmacijos vertëjas, priklauso nuo ámonës iðlikimo, nes, kadangi ten yra uþsienieèiø, komunikacijos kursai turi bûti nemokami ir reguliariai organizuojami. Bet kokie vëlavimai yra nepageidautini, nes tai tikriausiai reiðkia potencialaus pelno sumaþëjimà!Ðtai kodël, jei mes samdome þmogø, kà jis dirbs mums kaip farmacijos vertëjas, tada paraðykime já su savo galva, neuþdirbkime materialiniø iðtekliø ádarbinimui ir netrukus abu uþ jo atlyginimà. Todël turime pripaþinti, kad farmacijos vertëjas yra labai svarbus asmuo institucijoje ir gali reikalauti dideliø vertybiø. Tai, kà dabar leisime, sutinkame su paskutiniu papildymu, mes suteiksime pakankamai finansiniø iðtekliø, þinoma, þinoma, surasime tinkamà asmená, dirbanèià „farmacijos vertëjo“ profesijoje, ir dþiaugiamës ðiuo bendradarbiavimu.