Pavojaus zona cda

Atsiþvelgiant á tai, kad Europos Sàjungos regionuose galiojo ávairûs saugumo reglamentai, buvo nuspræsta suderinti nuostatas. Ádiegti ATEX reikalavimai, kurie yra paminëti potencialiai sprogiose zonose ir árankiuose, skirtuose ðiuolaikiniuose laukuose. Ðiø modifikacijø tikslas yra sumaþinti rizikà arba jos visiðkà paðalinimà, kuris susidaro naudojant medþiagas, esanèios netoli sprogimo, t. Y. EX zonø.

EX reikalavimuose, konkreèiai direktyvoje, apibrëþiami reikalavimai, kuriuos tam tikras produktas turi atlikti, kad jis bûtø naudojamas sprogioje aplinkoje. Pagrindinis metodo tikslas - suderinti gynybos árenginiø ir sistemø suderinamumo su dabartinëmis sprogimo pavojaus zonomis procedûras ir uþtikrinti jø laisvà kursà Europos Sàjungoje.Ði direktyva taikoma visiems elektriniams ir neelektriniams indams ir apsaugos sistemoms, kurios bus naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje. ATEX reikalavimai taikomi saugos, valdymo ir iðjungimo árenginiams, kurie bus aptarnaujami ne potencialiai sprogioje aplinkoje. Jie nenori turëti savarankiðkø funkcijø, bet papildys tam tikrà árankiø ir apsaugos sistemø, kurios bus naudojamos, veikimà.Direktyva apibrëþia ir parodo, kaip laikomasi ATEX reikalavimø. Pirmieji reikalavimai taip pat turi atitikti ðiuos reikalavimus, t. Y. Standartus, suderintus su patarimais. Sutarèiø naudojimas nëra bûtinas, o pati atitikties procedûra. Tai priklauso nuo to, kaip laikomasi principo, kurio laikosi Europos Komisijos teikiama praneðimo platforma. Nukrypimai gali ávykti tik tada, kai sëkmingai atliekami treèiøjø kategorijø elektros prietaisai ir neelektrinës árangos kategorijos - 2 ir 3 kategorijos.Kalbant apie ðiuos elementus, gamintojo informacija gali bûti iðduodama moderniu pavyzdþiu, nedalyvaujant notifikuotajai ástaigai. Reikalavimai taip pat klausomi, tada gamintojas tai þinos, kad jo gaminys pateks á aikðtæ.Kalbant apie svarbius reikalavimus, tai yra elektriniø ir neelektriniø árenginiø sertifikavimas, savarankiðkas sertifikavimas, reikalavimai darbo vietoms ir Europos Sàjungos prijungimas prie privalomo ir svarbaus pobûdþio.