Pavojus po sprogimo ukrainoje

Jis gali pasiekti sprogimà, bet sprogstamàjá kieká, t. Y. Turintis dujø, garø ar dulkiø. Ir tai paprastai trunka cheminius interesus, rezervuarus, naftos perdirbimo gamyklas, elektrines, daþø gamyklas, chemijos gamyklas, cemento gamyklas ir daugelá kitø, kur iðgaunami dulkes ar milteliai.

Kadangi tam tikrose Europos Sàjungos ðalyse daugelá metø saugos taisyklës labai skyrësi viena nuo kitos, jos taip pat buvo didelë kliûtis keièiantis prekëmis, buvo nuspræsta jas suderinti atvykus á árenginius, veikianèius nykstanèiose vadinamosiose zonose. ATEX þenklai.

Kokie yra ATEX þenklai?Pagal ðá terminà iðsamûs reikalavimai, apraðyti Europos Sàjungos teisës akte, kurá turi padaryti visi produktai, ágyvendinami potencialiai sprogioje aplinkoje. Reikalavimai, kurie nëra suprantami ðiose taisyklëse, gali bûti organizuojami viduje atitinkamose ES valstybëse narëse, jie negali prieðtarauti ES susitarimams ir negali pabloginti reikalavimø.Kiekvienas árenginys, skirtas skaityti butuose, kuriuose yra sprogimo pavojus, turi bûti gerai paþenklintas pagal direktyvoje pateiktà modelá. Ðiuose þenkluose yra keletas simboliø, apibrëþianèiø ávairius privalomus ðiø árankiø parametrus. Ir taip:Ant gaminio pritvirtindamas CE þenklà, gamintojas pareiðkia, kad ðis poveikis neatitinka direktyvos reikalavimø.Erdvës, kuriose gyvena sprogimo rizika, yra suskirstytos á paþeidþiamas zonas. Pavojaus zonos pavadinimas nurodo apie grësmës tipà, kai taip pat ir jo aukðtá:- dujø ir skysèio zona bei jø garai paþymëti raide G- degiøjø dulkiø zona - raidë D.Tada sprogimui atsparûs prietaisai buvo iðleisti á dvi grupes:- mokykla Taip pat tie patys patiekalai, skirti veiklai kasyklose,- II grupë yra patiekalai, skirti veiklai ant pavirðiaus vietose, kuriose yra sprogimo pavojus dël dujø, skysèiø ar dulkiø.Kita klasifikacija lemia indo sandarumo laipsná ir atsparumà smûgiams.Temperatûros klasë apibrëþiama kaip didþiausia pavirðiaus temperatûra, kuria prietaisas gali veikti.Kokie yra ATEX þenklo naudojimo privalumai:- uþtikrinti gamyklø saugumà, \ t- apriboti ekonominius nuostolius dël galimø grësmiø ar nesëkmiø, \ t- ágyvendinimo prastovos maþinimas, \ t- uþtikrinti reikiamà prietaisø kokybæ.