Pleveles medthiago apdorojimas

Naujoviðkoje pramonëje naudojamos deðimtys tûkstanèiø degiø ir greitø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugelyje pavyzdþiø yra gerai þinomi ir dokumentuojami. Todël grësmiø, atsirandanèiø dël jø buvimo gamybos procese, nustatymas yra gana populiarus. Padëtis yra ðvelnesnë jëga judant, sandëliuojant ar apdorojant laisvas medþiagas. Daugeliu pavyzdþiø, atrodo, nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba dulkiø konstrukcijos dokumentas, yra rimtas sprogimo pavojus.

Pramoniniai centriniai vakuuminio valymo árenginiai naudojami dulkëms ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árankiø bei saliø konstrukcijoms gydyti. Higienos planà darbo srityje jis vertina kaip planà, o vienintelæ darbuotojø ir organizacijø bei prietaisø apsaugà nuo kenksmingo dulkiø poveikio, áskaitant antrinio sprogimo grësmæ. Kiekviena ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, privalo ádiegti árenginá pagal svarbius direktyvoje ádiegtus standartus.

Svarbus centrinio siurbimo uþdavinys:- moterø sveikatai ir gyvybei apsaugoti kambariuose nuo þalingo dulkiø poveikio.- maðinø ir árankiø apsauga nuo gedimo dël dulkiø poveikio, \ t- statybos ir moterø, dirbanèiø prieð nekontroliuojamà þiedadulkiø iðsiverþimà, apsauga.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios arba sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Ði operacija gali sukelti sunaikinimo árenginá ir visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra átraukti á prietaisø, kuriems kyla didelë sprogimo rizika, kokybæ.

Centrinis siurbimas ir saugumasKaip minëta pirmiau, gërimas su brangesnëmis centrinio vakuuminio valymo reikðmëmis yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant ið darbo zonos vadinamàjá likuèiø dulkës. Todël sprendimas maksimaliai padidina árenginio sprogimà ir prieðgaisrinæ saugà, o kitas sumaþina iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Todël reikia paþymëti, kad degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.