Prekio ir paslaugo pirkimo aradai

„Enova Trade Book“ programinë áranga leis iðsamià biuro ekonominæ ir apskaitos paslaugà dokumentø registravimo, ðiø faktø skelbimo ir informacijos vykdymo, taip pat dabartiniø ir periodiniø ataskaitø teikimo srityje.

Pagrindinis Enova modulio darbas: komercinë bankininkystë: apskaitos þurnalas, pirkimo ir pardavimo PVM registras, dokumentø áraðai - KP, KW, Lp, ZSO.Programa - tai platus dokumentø, susijusiø su atsiskaitymais su klientais, asortimentas, pavyzdþiui: palûkanø uþmokestis uþ kainos pertraukà, mokëjimo priminimas, balanso patvirtinimas, pervedimai, net ir elektroniniai. „Enova“ programinæ árangà sukûrë specialistai.

deklaracijosRemiantis programoje naudojamais dokumentais ir dekretais, pajamø deklaracijos ir PVM-7 deklaracija yra automatiðkai pateikiamos ir iðduodamos. Nustatytø filtrø sistema leidþia didþiulius duomenis kuriant nuotraukas ir gauti naudotojui gráþtamàjá ryðá bet kuriuo ataskaitiniø metø laiku. Enova stiliaus buhalterinë apskaita atskleidþia naujos kartos programinæ árangà, skirtà visai apskaitai Windows pagrindu. Naudojamø sprendimø dëka idëja yra labai lanksti - todël gebëjimas savarankiðkai keisti ir koreguoti programos parametrus pagal individualius poreikius.

funkcijosBe funkcijø, kurios yra paremtos bendrais apskaitos principais, programoje yra daug funkcijø, kurios derinamos su visø dokumentø, dokumentø kartojimo, pakartotiniø ar tø paèiø verslo operacijø áraðymo automatizavimu. Programa buvo sukurta mokantis apie vardus, tvarkant sàskaitas pagal sàskaitø planà. Sistemos sukûrimas uþtikrina, kad jis bûtø prieinamas antrojo operatoriaus pasiûlyme. Jis buvo atliktas apskaitininkø atveju, todël reikia naudoti ergonomines IT priemones, kurios mano, kad jos padeda kasdieniniam darbui, uþdarant mënesá ar finansinius metus.

Tekstø áraðaiGerai kurti bet kokio tipo áraðus, priklausanèius nuo paskyros plano. Dokumentø registras priima abi PVM sàskaitas faktûras, taip pat ir originalius dokumentus, tokius kaip: iðlaidos, darbo uþmokestis, nusidëvëjimas, iðorinis ávaikinimas ir kt.