Programa paslaugo amonems

Programa comarch erp xl, anksèiau vadinama CDN XL. Programinë áranga taip pat skirta maþoms ir sàþiningoms bendrovëms, kurias jos vykdo kitose pramonës ðakose: prekyboje, gamyboje ir aptarnavime.

„Comarch erp xl“ programa turi didelá funkcionalumà. Jo trûkumas yra tas, kad jis ásigys, kad teiktø visapusiðkà paramà ir automatizuotø verslo procesus. Tai suteikia galimybæ valdyti visus verslo procesus, kurie yra ámonëje. Be to, ji turi modulinæ struktûrà, kad kiekvienas gavëjas galëtø já pasirinkti pagal unikalius ámonës poreikius. Visa sistema gali bûti naudojama tiek internete, tiek neprisijungus.Idëja yra metams daþniausiai pasirinkta ERP sistema. Per 4 000 ámoniø naudojasi dabartine programine áranga ir yra laimingi. Ðis metodas padeda efektyviau naudoti pardavimo kanalus. Dël to galima valdyti ne tik logistikà, bet ir teigiamus iðteklius.Ðis kombinuotas organizmas yra labai sudëtingas ERP meno prietaisas. Jos taikymo sritis apima visas ámonës veiklos sritis.Sistemos „Prekybos ir platinimo“ modulis leidþia remti prekybos ir platinimo procesø ágyvendinimà. Ámonë veikia nuo pardavimo ir pirkimo sienø.Modulyje „Gamyba“ árengti árankiai, skirti árenginiams ir serijoms. Taip pat yra árankiai diskretiðkam ir procesiniam darbui. Jis remia projektavimo veiklà ir jos uþbaigimà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti technologijà, apibrëþti gamybos marðrutà, sukurti gamybos grafikà ir ágyvendinti gamybos procesà.„Sandëlio valdymo“ modulis suteikia galimybæ kontroliuoti atsargas ir iðleisti sandëlius. Tokio modulio dëka klaidos gali bûti veiksmingai paðalintos.„Paslaugø ir remonto“ modulis pereina á sàraðà ir paslaugø uþsakymø vykdymà. Tada yra árankis procesams ágyvendinti ið paslaugø srities.„CRM“ modulis suteikia galimybæ rinkti klientø duomenis. Dël to svarbu suþinoti apie savo potencialius klientus. Tai suteikia jums galimybæ administruoti pardavimø ir rinkodaros komandø darbà.Programa „erp xl“ taip pat turi daug skirtingø galimybiø mokytis ið kitos praktikos.