Sandelio valdymas andrzej korzeniowski chomikuj

„Gastro Chef“ programa skirta restoranø tinklui. Tai yra þinomo vieneto sandëlio valdymo planas, pagrástas ásigytais pirkimo sertifikatais ir pardavimo pozicijomis. Dël ðios programinës árangos galime efektyviai valdyti visus mûsø restoranus. Kokie yra svarbiausi ðios programinës árangos privalumai ir kodël turëtume nuspræsti pirkti ðá planà individualiam naudojimui?

- Programa turi anksèiau atliktø operacijø atvejá, taèiau jos svarbi funkcija - galimybë tikrinti esamà sandëlio bûklæ realiu laiku. Dël ðios kontrolës mes galime ið karto suþinoti apie trûkstamus produktus apie produktus, kuriuos jie nori uþsisakyti. Programos dëka pagrindiniø sprendimø priëmimas yra judrus ir aiðkus.

- Didelis ðios programinës árangos privalumas yra tai, kad ji taip pat pateikia daug paprastø ir praktiniø ataskaitø ir praktikos, padedanèios efektyviai valdyti, valdyti ir taikyti jûsø árenginá.

- Programa, kuri bus sinchronizuota su finansine ir apskaitos programa, kurios dëka greitai kontroliuoti ámonës finansus. Pagal programos bûklæ taip pat galima tiesiogiai iðraðyti sàskaità-faktûrà, kuri yra labai tinkama ir intuityvi. Be to, programoje esanèià informacijà galima eksportuoti á vëlesnes programas be jokiø problemø.

- Programa reikalinga kiekvieno inventoriaus metu. Dël iðsamios informacijos apie þurnalo bûklæ, tai padeda organizuoti visas jûsø medþiagas ir produktus, kurie yra ypaè privalomi konkreèiose patalpose.

- Programa leidþia atlikti daugelá uþsakymø.

Jei esate tokios programinës árangos prieðininkas prieð jûsø restoranà - pagalvokite apie tai, ar ne verta nusipirkti licencijø pardavimo vietai arba didesniam jø skaièiui. Tinkama ir veiksminga programinë áranga yra ádomi investicija á jûsø ámonës plëtrà. Dël tinkamos inventoriaus kontrolës jûsø namuose visada bûna bûdas, ir jûs vis dar þinosite, kaip rodyti prekæ pirkimø, sàskaitø faktûrø iðraðymo ar dabartiniø uþsakymø poþiûriu.