Technologine ir moksline pathanga

Bliss Hair

Dabartiniu metu, kartu su technologiniu augimu, veikla, kuri buvo pasirengusi bûti neámanoma, tampa reali. Viskas dëka didþiulës paþangos, kuri yra sukurta kiekvienà dienà prieðais jûsø akis.

Niekas nustebino pokalbiais, atliktais iðlaikant mobiløjá telefonà - ba - kartoms, gimusioms per pastaruosius deðimt metø, mobiliojo telefono stoka yra groþis, kurá sunku ásivaizduoti. Todël ðis pavyzdinis pavyzdys rodo transformacijà, kuri egzistuoja mûsø buvime.

Taèiau technologinë paþanga taip pat yra vis moderniø kasdienio gyvenimo patogumø atsiradimas, taip pat laipsniðkas dalykø, kurie jau seniai gerëja, gerinimas. Byla gali bûti fotoaparatas, þinomas daugelá deðimtmeèiø. Ðiuo metu gërimas ið tendencijø, sudaranèiø ðá garso ir vaizdo árangos stiliø, yra jø laipsniðkas maþinimas. Ji pirmiausia turi padidinti patogumà juos priimti, kad jie taptø prieinamesni, nepriklausomai nuo momento.

Miniatiûrizacija, kurios ne visi traukia, turi antràjá aspektà - tai gali pakenkti privatumo jausmui. Kokiu bûdu - klausia smalsus skeptikas. Gerai, pavyzdþiui, áterpiant tikslà laukuose, kuriø neturëtume átarti, kad galime ádëti vaizdo áraðymo árenginius.

Mikroskopinës kameros, nes mes jau pasiekëme ðià miniatiûrizacijos bûsenà, gali bûti plonesnës uþ galvutës galvutæ. Dël ðios prieþasties jie turi dëkingà áranká kvazi ðnipinëjimui. Þinoma, jis groja kaip vidutinis paprastas þmogus. Ir jei atsiþvelgsime á galimybæ toká fotoaparatà registruoti tokioje kameroje, kurios dalyviai nenorëtø, kad kas nors suþinotø apie savo egzistavimà, tada á mûsø hipotezæ patenka kaþkas.

Todël mikroskopinis vaizdø registravimas gali bûti naudojamas, pvz., Ekonominei þvalgybai, sutuoktiniui, átariamam neiðtikimybe, stebëti ar laikytis tam tikrame mieste kaip alternatyvaus stebëjimo. Nepriklausomai nuo naudojimo tvarkos, mikroskopo kamera bus naudinga priemonë vaizdams áraðyti visur, kur nëra tradicinës kameros.