Thaliojo drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas vyrauja maþiausiame komponente ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija pagrásta visiðkai fiziniais ir erdviais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Tarp jø átakà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su daugybe þiedø, papuoðtø nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo baigësi graþios vestuviø kûrinio aukcionas, specialiai skirtas ðiai ceremonijai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli ðvariausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus naudojamos paprastam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir sveikos veiklos veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus aukcionams, taip pat ir tada, kai aukciono medþiaga netgi apsilankë visose gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta á gamyklas geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø akivaizdþiø kolekcijø nei áprastos prekybos vietos.Ðeimos mados þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ji turi keletà gamyklø visuose regionuose. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiandien pirmiausia daug ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis prekës þenklas moko kolekcijas bendradarbiaudamas su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos þino toká galingà pripaþinimà, kad prieð pat parduotuvës atidarymà tie, kurie jau rytà rengiasi rytinëje eilëje. Ðios kolekcijos pasirodo vienà dienà.Ðio pavadinimo produktai buvo labai populiarûs klientams daugelá metø, taip pat ir pasaulyje, kai jie taip pat yra uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø, kurie ieðko didþiausiø verèiø.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai Poznañ