Transporto thmones krakow 4 automobiliai

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fizinëms moterims, turi bûti automobilyje kasoje. Veþëjai, teikiantys mûsø paslaugas, bet bendradarbiaujant su kitais verslo subjektais, sprendþiami ið ðio ásipareigojimo.

ArthroNEOArthroNEO - Veiksmingiausias stipriø ir sveikø sànariø bûdas! Rûpinkitës visapusiðkai.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria dël tinkamø matmenø. Paprastai yra rankenos, leidþianèios pastoviai sumontuoti automobilá ir tiekiamos energija ne tik ið visø baterijø, bet ir prijungtos prie automobilio akumuliatoriaus, kad per visà pamainà jos nebûtø iðkraunamos. Árenginys paprastai turi ekranà, kuris leidþia já naudoti vertikaliai ir horizontaliai, o jis yra stiprus dël besikeièianèiø oro sàlygø. Atminkite, kad taksometro ir kasos aparato nurodymas turëtø bûti oda, kurià reikia perskaityti vairuojant taksi vairuotojas ir keleivis.Papildomos funkcijos, palengvinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, dël kurio gali bûti automatiðkai atspausdintas kvitas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti sëkmæ, kai klientas atleidþiamas nuo iðlaidø. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo sukurtas ypaè su ðios profesijos savybëmis. Ið jo atspausdintas kvitas gali padaryti keletà ádomiø dalykø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi skaièius arba ámoniø, naudojamø tam tikruose tarifuose, skaièius. Taksi vairuotojas vis tiek gali pateikti sàskaitoje faktûroje nurodytas papildomas paslaugas, ty bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Þinoma, kaip kiekvienas kasos aparatas atlieka daþnai atliekamas funkcijas - spausdina kasdienæ ir mënesinæ ataskaità, kasos bûklæ, atsiskaitymo ataskaità ir papildomà taksometro nustatymø ataskaitos iðspausdinimà.Fiskalinis kasos aparatas tikriausiai yra tas, kuris prijungtas prie taksometro, o vienas prietaisas lieka, taèiau versle ðis sprendimas daþnai neveikia, nes jis tinkamai prieðinasi dabartiniam árankio veikimo etapui ir apima bûtinybæ daþnai pakeisti popieriaus ritinius. Galima prijungti já prie kompiuterio, rengiant tinkamà darbà arba atnaujinant programinæ árangà.Svarbu taikyti ir iðmontuoti pinigus prieinamu ir glaudþiu automobiliu, nes nepakanka, kad jis tikriausiai sàveikautø su daugeliu taksometrø, ty ne tik paèiame automobilyje, bet vis tiek galite já nuveþti á biurà arba pastatyti ir parengti ataskaitas. Ji taip pat sukelia prieðgaisrinæ kasos vagystæ ilgø sustojimø metu.