Triatlono dviraeio paruodimas

Automobilio kelias - tai keistas sportas, kurio rëmëjai pasiekiami beveik visose amþiaus kategorijose. Didþioji dviratininkø dalis dviraèius naudoja tik pavasario sezono metu, kaip stiprus ir saugus bûdas pasiekti metodà ir praktikà, o þiemà, esant sunkioms linijoms, nori gráþti prie automobiliø ir vieðojo transporto padëties. & Nbsp; siekiant pagerinti linijø sàlygas, svarbu sëkmingai naudoti dviratá visus metus, net ne dviraèiø metu. Taigi, kà verta árengti taip, kad vaþiavimas ant transporto priemonës bûtø subtilus ir þiemà?

Tinkama apranga. Ne motinos, grindþiamos ðiltomis kailëmis ar striukëmis, prieðingai. Normalus kurta sukels (ypaè perkeliant dviratá daug kilometrø, jûsø kûnas prakaituos gana daug, o dþiovinimas po striukës prakaitu veiksmingai atvers kûnà. Puikiausias sprendimas ðioje formoje bus termoaktyviø apatiniø drabuþiø tiekimas. Jos pratimai - perneðti vandens garus ir drëgmæ ið mûsø kûno, kad mes neturëtume patirti mirkymo ir nenaudosime. Be to, kai kurie termoaktyvûs apatiniai drabuþiai yra ásriegti membrana, kuri apsaugo kûnà nuo ðalto vëjo. Jûs taip pat turëtumëte dëvëti ðiltus batus ir tikriausiai papildomà porà kojiniø. Asmeniðkai rekomenduoju, kad suknelës su vilnos kiekiu bûtø kuo ilgesnës, kodël mes nenaudosime ðalèio. Taip pat verta rûpintis dviraèiø pirðtinëmis tuo paèiu metu. Geras ámones árodo dvisluoksnës pirðtinës: pirmasis sluoksnis yra vandeniui atsparus, o likæs - efektyviai sustabdo ðilumà rankose.Dviraèio paruoðimas. Tai tas pats, kaip automobilis, dviratis ir reikia specialios þiemos árangos, kuri mums garantuos elegantiðkà ir estetiðkà kelionæ. Pirmiausia tai yra þieminës padangos ir sparnai, taip pat ekstremaliomis sàlygomis grandinë. Dar svarbu nepamirðti, kad þiemà tamsoje patenka greièiau, todël bus reikalingas toks apðvietimas ir atspindþiai.

Turiu tikimybæ, kad minëtas vadovas padëjo neapsisprendþiams dviratininkams þinoti, kad dviraèiø sezonas neávyksta kritus pirmam sniegui ir padëjo nuspræsti, kokiø priedø reikia saugiai nuo paskutinës transporto medþiagos, nepriklausomai nuo oro sàlygø. Kadangi juk vaþiuoti ne tik labai smagu, tai ir sportas, kurio dëka mes iðliksime tinkami ilgiau.