Vaiko auklejimas ir darbas

Vaikai yra energetiniai ugnikalniai. Jie paleisti, ðokinëti, apversti ir judëti, vël krenta ir, þinoma, be galo. Daþnai sunku juos ásakyti. Ir todël ne viskas. Vaikai kartu sudaro tëvø vizitines korteles. Kaip padaryti, kad mûsø vaikai aktyviai praleistø laikà, o dabar jie neatrodë kaip stichinës nelaimës aukos?

Sukirta suknelë, purvinas apykaklë, suplëðyta kelio dalis - tai taðkai, kurie lieèia kiekvienà tëvà. Mes gauname naujus drabuþius, iðtaisome skyles, turime ðlapias nosines ir rankines, kur plaukai vaikams, audiniams, ðepetëliams ir originaliems poreikiams uþima labai daug vietos. Drabuþiai pakeisti, paslëpti bet kuriame maiðe, yra ne tik tuos, kurie yra beviltiðkai. Dizainas yra ne tik ðortai, suknelë ar pëdkelnës. Plaukai labai daþnai naudojasi pirmuoju smuiku.

Kaip greitai sunaikinti sudëtingai austi ðukuosena - kiekviena motina þino. Kaip vadovauti savo mergaièiø plaukams iki lygio, kuriame estetika ið namø sprendimo - kiekvienas tëtis þino. Jis neveiks be profesionalios árangos. Paprastieji trintukai daþnai nuleidþia plaukus. Pertvaros, kruopðèiai pintos smëlio dëþës kampe, iðdëstytos per penkias minutes. Kiekviena ðukuosena turi bûti padedama, todël, be elastingø juostø, ðukø, juostø ir laimës, visada verta prisiminti, kad turite klipà ant jûsø. Svarbu, kad klipai bûtø tikslûs ir kartu bûtø pagaminti ið sveikø produktø. Sunkus standus plastikas ne tik greitai padarys smëlio dëþæ, bet ir kûdikiams neleis në vienam ið tëvø atskiriems plaukams ateinanèius dvideðimt metø. Patogus, subtilus kirpimas, pritaikytas prie vaiko formos, gali padëti bent jau iðlaikyti ðá iðvaizdà.

Jei ðukuosena yra pasirengusi, maiðelis yra supakuotas, vaikas ðypsosi, o tëvas yra ginkluotas tinkama kantrybë ir energija. Priklausomai nuo to, kur vyksta kelionë, suderinkite ðukuosenà. Jei ðiandien ketiname iðsiøsti vaikà visà dienà vaikø darþelyje, verta rûpintis:- stabilumas,- patogumas,- iðvaizda.Taip ir pasinaudokite:- trûkèiojimas,- veikia,- kritimas,- prarasti elementus.

Ir sugráþus, galite vël ðukuoti plaukus.