Vidaus saugumo elementai

Verslininkai kartais kovoja su laiko trûkumu arba nesugebëjimu kontroliuoti parduotuvës tam tikru laikotarpiu.Iðradimai, pvz., Iðmanieji telefonai, kurie atneðë XXI amþiø, naudojo ðiandienos dalykus.

Optima internetinë programa - tai projektas, kuris leis jums stebëti prekës þenklo veiklà bet kurioje vietoje - viskas, ko jums reikia, yra telefonas arba planðetinis kompiuteris su prieiga prie interneto. Tai dar nëra konkurencinio pranaðumo ágijimo sistema. Optima programa idealiai tinka naudoti maþoms ar vidutinëms ámonëms valdyti.

Optima programa yra árankis, jungiantis daugiau nei 60 000 vartotojø. Ðios programinës árangos prekës þenklai yra teigiami. Verslininkai ðypsosi nuo ausies iki ausies, kad prisimintø programinæ árangà, kuri suteikë savo vardà kitiems. Labai svarbu, kad programa yra árenginys, kuris palengvina funkcijas tokiose dalyse kaip apskaitos ar mokesèiø konsultacijos.

Sistema yra visiðkai intuityvi ir maþai naudojama, taèiau iðkilus problemoms, pagalbà teiks visa techniniø padëjëjø komanda. Jie atsakys á kai kuriuos nerimà kelianèius klausimus ir taip pat padës programinës árangos problemoms.

Investuodami á „Optima“ þurnalà, investuojate á korporacijà, kuri rûpinasi savo klientø bûtinybe 25 metus. „Comarch“ yra laikoma ERP rinkos lyderiu, o jø nuostabi internetinë optima programa leido parduotuvei lengviau paleisti daugybæ verslininkø.

Optima programa uþtikrina duomenø saugumà net ir mobiliuosiuose árenginiuose, tai þmonës, kurie atlieka ðioje srityje, gali tai padaryti be baimës dël duomenø nutekëjimo ar treèiosios ðalies moterø uþpuolimo. Specialistai rûpinasi klientø saugumu, kurie neleis nusikaltëliams veikti laisvai.

„Comarch“ yra ir galimybë sukurti paraiðkà ámonës poreikiams tenkinti, todël galima nustatyti, kad ilgà tradicijà turinti ámonë kiekvienam vartotojui laiko svarbiausià poveiká, be jokios prieþasties kampanijos pavirðiuje.

Programa optimizuos laikà, praleistà knygoje nuo naujoviðkø automatizuotø technologijø, kurios kontroliuoja visas realizacijas, pradþios ir padeda iðlaikyti visà rûpestá versle.

Pasirinkdami internetinæ programà „Optima“, pasirenkate tinkamiausià vaistà þinomam vardui, suteikdami sau prekæ, kuri jai suteiks ið rinkos.